Herbirimiz kira sözleşmeleri imzalıyor, taksitle alışveriş yapıyoruz, yani önümüzdeki ay alacağımız maaşa güvenerek yaşıyoruz. Bu nedenle çalışanlar olarak işimizin sürekliliğini garanti altına alacağımız bir güvenceye ihtiyaç duyuyoruz. Çalıştığımız yerde işimizin sürekliliğini garanti altına alabilmemiz gibi haklara sahip olmamızı sağlayan teminat ise iş güvencesidir.

İş güvencesi nedir?

İşverenin iş sözleşmesini haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın keyfi biçimde feshetmesini engelleyerek çalışanın korunmasını sağlayan teminata iş güvencesi denir. İş güvencesi sayesinde işveren, iş sözleşmesini ancak haklı ve geçerli bir nedene dayandırarak feshedebilir.

İş güvencesinin çalışana sağladığı yararlar nelerdir?

İş güvencesi, işçinin işveren karşısında korunmasını sağlar. İşçinin çalışma hakkının keyfi fesihler nedeniyle elinden alınmaması için bir teminat niteliği taşır. Bu teminatın çalışanlara sağladığı faydalar şunlardır:

 • İşçinin çalışma hakkını güvence altına alır
 • İş sözleşmesinin keyfi olarak feshedilmesini engeller
 • İşverenin fesih hakkını sınırlar
 • Feshin işçi üzerinde oluşturduğu ekonomik ve sosyal zorlukları minimize eder
 • İş ilişkisine süreklilik garantisi sağlar

İş güvencesinden kimler yararlanabilir?

İş Kanunun 18. maddesine göre işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • İş yerinde otuz veya otuzdan daha fazla işçi çalıştırılıyor olması
 • İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması
 • İşçinin, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile iş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmaması
 • İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması
 • İşçinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi çalışması

Bu koşullar sağlandığında çalışanlar iş güvencesi kapsamında olacağı için iş sözleşmesi, işverence haklı ve geçerli bir neden gösterilmeksizin feshedilemez.

İş güvencesi kapsamındaki çalışanın iş sözleşmesi nasıl feshedilir?

 • Bir işveren iş güvencesi kapsamındaki çalışanının işini sonlandırmak istediği takdirde İş Kanunu’nun 19. maddesine göre iş sözleşmesinin fesih bildirimini yazılı olarak yapmalı ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmelidir. Hükümde belirtildiği üzere yazılı fesih geçerli olarak kabul edilir ancak yazılı yapılmayan fesih geçersiz sayılır. Fesih işlemi sırasında fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi de bir zorunluluktur. Fesih bildirimi, geçerli nedenin oluşmasının ardından iyi niyet kurallarına göre belirlenen, taraflar için uygun bir süre içinde yapılmalıdır.
 • İş sözleşmesi feshinin önemli adımlarından biri de işverenin işine son vermek istediği çalışanın savunmasını alma zorunluluğudur. Çalışanın kendisi hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan o çalışanın belirsiz süreli iş sözleşmesi, davranış veya yetersizlik gibi nedenlerle feshedilemez. İşveren, işini sonlandırmayı düşündüğü çalışana fesih nedenini bildirdikten sonra, savunma verilebilmesi için uygun bir süre tanımalıdır. Çalışan, kendisine tanınan süre içerisinde savunmasını vermediği takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş olarak kabul edilir. 

Yukarıda belirttiğimiz koşullar sağlandığı ve fesih işlemleri için gerekli adımlar takip edildiği  çalışanın iş sözleşmesi feshedilebilir.

İş güvencesi kapsamındaki işçiler hangi gerekçe ile işten çıkartılamaz?

İş Kanunu’nun 18. maddesinde, iş güvencesi kapsamındaki işçilerin hangi gerekçeler ile işten çıkartılamayacakları belirtilmiştir. İş sözleşmesi feshi için geçerli olmayacak sebepler şunlardır:

 • İş yeri sendika temsilciliği yapmak
 • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece dahil olmak
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler
 • Gebelik ve doğuma bağlı olarak kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu günlerde işe gelmemek
 • Hastalık veya kaza nedeniyle işe geçici devamsızlık yapmak

İşverenler, iş güvencesi kapsamındaki çalışanları bu nedenleri gerekçe göstererek işten çıkış yapamaz.

Personel yönetiminizi etkili bir şekilde yapabilmek için Mikro Yazılım Personel Programı ve Bordro Programı kullanabilir, vakitten tasarruf ederek personel yönetimini verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.