Basit usule nasıl tabi olacağınızı merak ediyorsanız bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Basit usul nedir? Basit usulde vergi mükellefi kimdir? Basit usulde vergilendirmenin içeriği nedir? Basit usulün avantajları ve basit usulde vergi mükellefi olmak için taşınması gereken şartlar nelerdir? Hepsinin cevabı basit usul hakkında bu ki ayrıntılı yazımızda.

Vergi türleri nelerdir? 

Vergi türleri, basit usul ve gerçek usul olmak üzere ikiye ayrılır. Peki bu iki tür arasındaki fark nedir? 

Gerçek usulde vergi mükellefiyeti: Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancı gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler, tutacakları defterlere göre iki sınıfa ayrılır. Bunlar birinci sınıf tacirler, yani bilanço esasına göre defter tutanlar ve ikinci sınıf tacirler, yani işletme hesabı esasına göre defter tutanlardır.

Basit usulde vergi mükellefiyeti: Basit usulde ise kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanan, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmayanlar bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam edilirse bu kişilerin bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) kişiler basit usulde vergilendirilir. İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde belirli seviyenin altında bulunması basit usul olarak değerlendirilir.

Basit usulde vergilendirme nedir?

1998’de yürülüğe giren basit usulde vergilendirme, gerçek kazançların tespiti sırasında meydana gelen problemleri çözmek için üretilmiş bir vergilendirme modelidir. Gelir Vergisi Kanunu’ndaki götürü usulde vergilendirme esasının yerine gelen basit usul, bugün hala geçerlidir. Önceki dönemde belge düzeni bozulmuş, vergilendirilen mükelleflerin faaliyetleri izlenirken ve gerçek kazançları belirlenirken birçok sorun yaşanmış, bazı mükelleflerde gerçek gelirin vergilendirilmesi adaletli şekilde gerçekleşememiştir. Bu durum da kayıt dışı ekonominin artmasına sebep olup basit usulde vergilendirmenin gelişiyle bu durumun üstesinden gelinmiştir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler defter tutmaz, muhtasar beyanname vermez, geçici vergi beyannamesi ve ödemez, KDV beyannamesi vermez. Tüm bunları yapmasına gerek yoktur çünkü basit usulde vergiye tabi mükellefin ticari kazancının tespitinde amortismana kadar iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

Basit usulde vergilendirmeye tabi olmanın genel ve özel şartları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesine göre basit usulde vergilendirmeye şu koşullarla tabi olunabilir:

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
  2. İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı 2021 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL’yi aşmamak
  3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.
  4. 2 ve 3 numaralı bent hükümleri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Aynı kanunun 48. maddesine göre ise basit usule tabi olmanın özel şartları ise 2021 yılı için şöyledir: 

  1. Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 150.000 TL’yi, satışları tutarı da 240.000 TL’yi aşmamalıdır.
  2. 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL’yi aşmamalıdır.
  3. 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  150.000 TL’yi aşmamalıdır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.