Adi şirket (adi ortaklık) nedir?

Ülkemizde yaygın bir şirket türü olan adi şirket veya diğer adı ile adi ortaklık sahibinden ayrı bir mal varlığı bulunmayan en basit şirket türüdür. Adi şirketlerde tüzel bir kişilik yoktur ve tescil zorunluluğu bulunmaz. Türk Borçlar Kanunu’nun 620-645 maddelerinde düzenlendiği gibi tüzel kişiliği olmayan ve kendilerine ait mal varlıkları üzerinden ortaklıkların elbirliği ile mülkiyeti olması nedeni ile şirketler ve şirketin mal varlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

Adi ortaklık nasıl kurulur?

En basit şirket türü olarak da adlandırılan adi şirketler, kuruluşları bir şekle tabi olmayan bu şirketlerde ortaklar kendi aralarında sözleşme yapabilir veya sözlü olarak söz birliğine/anlaşmaya varabilir. Bu nedenle de borçlar da ortakların tek başına veya birlikte ödemek zorunda oldukları şahsi borçlardır. Ancak Adi Şirketler içerisinde bir ortak diğer ortağın rızası olmadan payını devredemez veya bir başka kişi şirkete ortak olamaz. Bununla beraber de Adi Şirketlerde kar/zarar sözleşmede hüküm konmuş̧ ise ona göre yoksa eşit olarak ortaklara dağıtılır. Ticari şirketlerdeki gibi sahsı emek, ticari itibar, para, kıymetli evrak, imtiyaz ve ihtira beratları, sınai haklar, taşınır ve taşınmaz mallar sermaye olarak konulabilir, belli bir unvanları olmadığından da ticaret siciline kayıt olma zorunlulukları bulunmaz.

Vergilendirme adi ortaklıklarda nasıl gerçekleşir?

Vergi kanunları uygulaması açısından ortaklıklar adına, ortaklardan her birinin adına ayrı ayrı vergi kimlik numarasına sahip olan adi şirketler stopaj, katma değer vergisi ve diğer vergi türleri için mükellefiyet tesisi yapılır. Ayrıca ortaklar için gelir vergisi ve gelir geçici vergi yönünden mükellefiyet tesis edilir.

Adi ortaklık nasıl sona erer ve nasıl tasfiye olur?

  • Adi şirketler ortakların birbirleri ile yaptıkları ortaklık sözleşmesi doğrultusunda öngörülen hedeflerin gerçekleşmemesi veya gerçekleşmesinin imkansız olması, yapılan sözleşme durumunda ortaklığın mirasçılar ile sürdürülmesi konusunda sözleşmede bir madde yoksa ve ortaklardan birinin ölmesi durumunda, sözleşmede ortaklığın devam edeceğine dair bir madde yoksa ve bu maddenin olmaması nedeniyle ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi söz konusuysa ortakların adi şirketi oy birliği sağlayarak sona erdirmesi, ortaklığa bir süre belirlenmiş ve bu sürenin sona ermesi durumu nedeniyle adi şirketler sona erebilir.
  • Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde başka bir koşul aranmadan fesih istemi üzerine mahkeme kararı ve ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş̧ veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa bir ortağın fesih bildiriminde bulunması sebebi ile de adi şirketler sona erebilir.

Ortaklık sona erdikten sonrasında da adi şirketler bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Örneğin adi ortaklığın tasfiyesi bütün ortakların el birliği ile gerçekleştirilir. Ancak ve ancak ortaklık sözleşmesi içerisinde bu duruma karşı bir madde var ve bazı ortakların bazı işlemleri gerçekleştirmesine yönelik maddeler bulunuyorsa bu maddeler kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilerek diğer ortaklara rapor vermek zorundadır. Bu tasfiye işlemi için tasfiye görevlisi de atanabilir. Ancak buna ortaklar beraber karar vermelidir. Karar veremezlerse hakim tarafından görevli atanabilir. Tasfiye görevlisine ödenecek ücret ile alakalı olarak da ortaklık sözleşmesinde veya ortakların oy birliği ile bir karar vermesi beklenir. Eğer verilemezse hakim tarafından belirlenir. Ortaklara dağıtılacak paylar ile alakalı olarak da uyuşmazlıklar olduğu takdirde hakim tarafından çözüme kavuşturulur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını yazılım kiralama modeli ile de kullanabilirsiniz.