Senet nedir ve nasıl düzenlenir? Kıymetli evrak seneti ile ilgili tüm önemli bilgileri bu yazıda sizin için derledik.

Senet nedir?

Bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzalayıp ilgiliye verdiği evrak, senet olarak adlandırılır. Senet, hukuksal bir işlemi saptadığında resmi belge niteliği kazanır. Tapu senedi, hukuksal nitelik kazanmış belgeye örnektir.

Senet türleri nelerdir?

Senet açık senet ve protestolu senet olarak ikiye ayrılır.

 • Açık senet nedir? Eğer bir senette ödeme günü ile ödenecek tutar doldurulmamışsa bu senet açık senettir. Açık senet alacaklının lehine olduğundan sık kullanılmaz. Çünkü senetin doğası gereği tutar ve ödeme tarihi genellikle alacaklı tarafından belirlenir.
 • Protestolu senet nedir? Senedin son ödeme tarihinden 2 gün geçtikten sonra alacaklı halen tahsilat yapamamışsa senedi protesto işlemine tabi tutar. Bu durumda senet, protestolu senet statüsüne ulaşır. Ödenmeyen her senet için yasal yollara başvurulabilir. Protesto, bankalar tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Protestoya karşın ödeme yapılmazsa yasal süreç ve kanuni takip başlar.

Senedin tarafları kimlerdir?

Senedin tarafları ise “muhatap” ve “lehtar” terimleriyle ifade edilir. Bu tarafları “borçlu” ve “alacaklı” olarak da isimlendirebiliriz. Senedin kıymetli evrak olması, bu belgenin belirli bir şekil ve düzene sahip olma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Senedi kim hazırlar?

Senet, borçlu kişi tarafından imzalanır ve alacaklıya iletilir. Senetli satışın gerçekleşmesinin ardından vade tarihi geldiğinde, borç takibi yapılır ve borçlunun senette yazan bedeli ödemesi gerekir. Borçlu bu konuda yükümlüdür. Eğer senette belirtilen miktar borçlu tarafından ödenmezse alacaklının bu borcu tahsil edebilmek için hukuki süreci başlatma hakkına sahip olacaktır. 

Senet nasıl hazırlanır?

Peki senet nasıl doldurulur? Hukuki kurallara uyulmadan hazırlanan bir senet geçersiz sayılır. Bu da birçok hak kaybına yol açabilir. İşte bu nedenle senet düzenlerken bazı hukuki şartlara dikkat etmek gerekir. 

O halde senette bulunması gereken bilgileri ayrıntılı şekilde sıralayalım:

 • Senette muhakkak senedi düzenleyen kişinin imzası bulunmalıdır.
 • Senette ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Bono’, ‘Emre Yazılı Senet’ ifadelerinden biri olmalıdır. 
 • Senet hiçbir koşula bağlanmamalıdır. Mesela senette “mal teslim edilirse şu miktarda meblağ ödenmelidir” gibi bir ifade bulunmamalıdır.
 • Senette, senedin düzenlendiği tarih bulunmalıdır. 
 • Senette senedin lehtarının adı, soyadı ve TC kimlik numarası açıkça belirtilmelidir.

Senette bulunması zorunlu olmayan, tercihe bağlı olarak eklenebilecek bilgiler ise şunlardır: 

 • Senette vade yazmak zorunlu değildir. Senet, vadesiz olarak da kabul edilir.
 • Senette ödemenin yapılacağı yeri yazmak zorunlu değildir.
 • Senette “Bedeli nakten alınmıştır” ibaresi olmak zorunda değildir. 
 • Senette “Eğer bono ödenmezse diğer senetler de muaccel hale gelir” ibaresi olmak zorunda değildir.

Senet nasıl tahsil edilir?

Senedin tahsil edilmesi için kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatılması gerekir. Böylece ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Borçlu bu durumda beş gün içinde menfi tespit davası açar. Bu sürede menfi tespit davası açılmazsa takip kesinleşir, borçlunun malvarlığına haciz konulması söz konusu olabilir. Kısacası kambiyo takibine başlandıktan sonra borçlunun malvarlığı varsa menfi tespit davası bulunmuyorsa senet 2-3 aylık bir süre içinde tahsil edilebilir.

Senet ödenmezse ne olur? 

Senedin ödenmediği hallerde, borçlu taraf için hapis cezası veya adli para cezası işleme konmaz. Fakat alacaklının senedin tahsil edebilmek adına yaptığı tüm masraf, senet miktarı ile birlikte borçlu tarafından ödenir.

Kıymetli evraklarınızın takibi için Mikro Yazılım Finans Yönetimi Programı ve Çek Senet Programı kullanabilir, ilgili borç ve alacaklarınızı, kıymetli evraklarınızın yönetimini daha verimli şekilde yapabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.