Kesintisi kaynakta yapılan muhtasar beyanname nedir? Peki muhtasar beyanname kodları nedir ve ne işe yarar?

Muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar beyanname, gelir elde eden mükellefin kazancından devlete verilmek üzere kesilen tutarın tekrar devlete beyan edilmesi için kullanılan bir gelir vergisi beyanıdır. Kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilen muhtasar beyanname, beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı kişi sayısına göre aylık veya 3 aylık olarak düzenlenir.

Muhtasar beyannamenin özellikleri:

  • Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirilir. Bu yüzden vergi borçludan değil vergi sorumlusundan istenir. Burada yasal mükellef çalışandır fakat vergisini onun adına vergi sorumlusu, yani işveren öder. Bu yüzden muhtasar beyanname de işveren tarafından düzenlenir.
  • Muhtasar beyanname de gelir sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilir. Yani çalışana maaş veren bir işveren maaştan önce çalışanın aldığı ücretten yasal olarak ödemesi gereken gelir ve damga vergisini keser. İlgili süre içinde bir de muhtasar beyanname düzenler ve ilgili vergi dairesine öder.
    • Mesela SGK’lı bir çalışanın brüt maaşından kestiği gelir vergisi muhtasar beyanname ile düzenlenip devlete beyan edilir ve ödenir. Vergi mükelleflerine kiralanan iş yerlerinde vergi brüt kira miktarından kesilir kiracı bunu muhtasar beyanname ile beyan eder.
    • İşin özü, muhtasar beyannameyi veren mükellef, gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında vergi aktarımı konusunda aracılık yapar.

Muhtasar Beyanname kodları

ÜCRETAsgari Ücretli (GVK Md. 94/1)011
Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)012
SERBEST MESLEK18. Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2 a)021
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)022
YILLARA YAYGIN İNŞAATBirden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan hakediş ödemeleri (GVK Md. 94/3)031
Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara yapılan hakediş ödemeleri (KVK Md. 15/1-a) 032
KİRA70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler (GVK Md. 94/5)041
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-b) 042
YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIMen. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)052
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)053
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)054
Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3) 055
Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)056
KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARITam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek
Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
061
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)062
Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)065
YATIRIM İNDİRİMİYatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61) 071
HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7) 081
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)082
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)083
ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERTicaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)091
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)092
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (**)093
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii (***) 094
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i) 095
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)096
MEVDUAT FAİZLERİTL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4) 101
Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)102
FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARIFaizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) 111
REPORepo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)121
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN 30. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÖDEMELER
BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/15. Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-a) 131
GVK’nın 75/15. Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-b) 132
GVK’nın 75/15. Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-c)133
DİĞER ÖDEMELERTelif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)141
Milli Piyango İdaresince Çıkarılan Biletleri Satanlar İle Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-a)142
4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b) 143
PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12) 144
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d)145
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)146
Diğerleri151
YILLARA YAYGIN İNŞAATDar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)221
SERBEST MESLEKPetrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)231
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)232
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARIFinansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)241
Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)242
KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2) 251
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (KVK  Md. 30/1-ç)252
Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)253
Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) 254
GVK’nun 75/10. Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)256
Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)257
Diğer Menkul Sermaye İratları258
Her Nevi Alacak Faizleri (KVK Md. 30/1-ç2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri262
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri 263
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ye Göre Ödenecek Vade Farkları 264
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri 265
KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARITam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’nun 75. Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)271
Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)272
DİĞER ÖDEMELERGayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)281
Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)282
Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)283
Diğerleri284
(**) 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri hakkında KHK’nın 18. maddesine göre toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılır.
(***) 552 Sayılı KHK’nın 18. maddesine göre toptancı halleri dışında satılan zirai ürün bedelleri için yapılan ödemeler bu sütuna yazılır.

Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz sizin de bir beyanname programına ihtiyacınız olacaktır.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.