Bu eğitimde, muhasebe fişleri ve bu modülde yer alan seçenekler ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda, muhasebe fişleri ile ilgili olarak temel bilgilere sahip olacaksınız.

Muhasebe fişlerinin temel görevi; işletmede gerçekleşen ve para ile ölçülebilir işlemlerin muhasebe diline çevrilerek ilgili hesaplara işlenmesini sağlamaktır. Muhasebe modülünün ana menüsündeki ilk seçenek olan muhasebe fişleri bu görevi yerine getirir. Bu program ile mahsup, tahsil, tediye, açılış ve kapanış fişlerinin programa girişleri yapılacaktır. Her birinin işlenme şekli ve amacı farklıdır.

Eğer entegre çalışılan bir firma ise ticari modüllerden (stok, hizmet, satın alma, satış, finans)yapılan tüm işlemler anında muhasebe modülüne entegre edilir ve muhasebe fişleri otomatik olarak yaratılır. Eğer muhasebeye entegre edilmiş hareketler evraktan değiştirilirse yapılan değişiklikler de muhasebe fişlerine otomatik olarak yansıyacaktır. Entegre edilen hareketler için hesap açıklamaları, o hareketin hangi evraktan girildiği ve evrak numarası olarak açıklama alanına gelir. Kullanıcılar entegrasyon ile oluşmuş muhasebe fişlerinin sadece açıklama alanında değişiklik yapabilirler. Diğer alanlarda değişiklik yapabilmeleri mümkün değildir. Değişikliklerin ilgili evraktan yapılması gerekir.

Muhasebe\Muhasebe Fişleri\Standart Muhasebe Fişi yolu izlenerek ulaşılabilecek olan muhasebe fişidir.

Muhasebe fişinin tarihi program tarafından otomatik olarak günün tarihi biçiminde getirilir. Bu tarih gerektiğinde değiştirilebilir. Tarih girişlerinde fiş tarihi kullanım sınırları dışında uyarısı gelebilir. Bu uyarının nedeni; muhasebe modülünün, onaylı kâğıda yevmiye dökümü alınan son tarihi, kayıtlı bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilecek ilk tarih olarak görmesidir. Yasalar gereği onaylı resmi belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmadığından girilen fiş tarihinin, en son yevmiye döküm tarihinden sonraki bir tarih olması gerekir.

Muhasebe fişinin sıra numarası muhasebe modülü tarafından otomatik olarak verilecektir. Fiş sıra numaraları her yeni günde 1’den başlar ve 1 artarak devam eder. Eğer ilgili tarihte işlem yapılmış başka bir fiş görülmek istenirse, fişin sıra numarası bu alana girilebilir.

Muhasebe fişlerinin yevmiye numaraları muhasebe modülü tarafından otomatik olarak verilir. Dolayısı ile bu alana gelindiğinde, fişin yevmiye numarası program tarafından verilmiş olacaktır. Fiş yevmiye numaraları muhasebe modülü kullanılmaya başlandığı ilk gün 1’den başlayacak ve yıl sonuna kadar her yeni fiş girişinde birer artarak devam edecektir. Dolayısı ile bu alanda görüntülenen rakam dönem başından itibaren girilmiş olan muhasebe fişlerinin sayısını verir. Eğer giriş yapılan eski fişlerden birinin görülmesi istenirse, ilgili fişin yevmiye numarası bu alana girilebilir.

Muhasebe fiş ekranında, sadece istenilen tarihe ait eski fişlerin F10 ekranında görüntülenmesini ve bu ekrandan fiş seçimi yapılarak evraka yansıtılması sağlanabilir. Böylece incelenmek istenen eski tarihli fişlere daha kolay ulaşılabilecektir. Çünkü F10 ekranına tüm fişler yerine sadece girilen tarihe ait fişler yansıyacaktır. Bunun için yapılacak tek işlem, fiş ekranının tarih alanına hangi güne ait eski fişler görüntülenecek ise ilgili tarihin yazılmasıdır. Program tarihi dikkate alacak, sıra no ve yevmiye no alanında F10 tuşuna basıldığında sadece o güne ait fişleri görüntüleyip seçim yapılmasını sağlayacaktır.

Bu alanda, fiş tiplerini içeren küçük bir pencere vardır. İstenilen giriş, yapılmakta olunan muhasebe fişinin tipi seçilmelidir. Programın standardında fiş tipi olarak sadece Mahsup, Açılış ve Kapanış vardır. Eğer Tahsil ve Tediye fişleri de kullanılmak istenirse, Genel Program Parametreleri bölümünde kasa fişi kullanımı aktif seçeneğine onay verilmelidir.

Mahsup: Kasaya giriş ve çıkış olmayan işlemlerde kullanılmaktadır. Ancak mahsup fişinde 100 kasa hesabı kullanılması istenirse «Mikrokur \ Sistem \ Muhasebe Parametreleri \ Genel Program Parametreleri» bölümünde Mahsupta kasa kullanımı aktif seçeneğine onay verilmelidir. Tahsil: Bedeli kasaya girecek fişler için fiş tipi tahsil olmalıdır. Fiş tipi tahsil olarak seçildiğinde, nakit girişleri 100 Kasa hesabının borcuna kaydedilir.Tediye: Bedeli kasadan çıkacak fişler için fiş tipi tediye olmalıdır. Fiş tipi tediye olarak seçildiğinde, nakit çıkışları 100 Kasa hesabının alacağına kaydedilir. Açılış: Hesapların açılış bakiyelerini girerken fiş tipi açılış olmalıdır. Programda, istenilen tarihe açılış fişi girilmesi mümkündür. Hesap alt dökümlerinde, açılış fişi ile girilen maddeler, hangi tarihte girilirse girilsin en baştaki devir bölümüne alınır. Döküm içinde ilgili tarih geldiğinde tekrarlanır. Fakat bakiyeleri ve toplamları değiştirmez. Bu rakamlar aynı zamanda tüm mizanlarda görülür.Kapanış: İçinde bulunulan yıl için hesap devir işlemleri yapılırken fiş tipi kapanış olmalıdır.

Muhasebe fişlerini belirli gruplar altında toplayan kullanıcılar manuel olarak girişini yapacakları Muhasebe fişlerinin bağlı oldukları gruplar bu alandan seçilecektir. Muhasebe fişlerine ilişkin grup tanımlaması ise programın Muhasebe\Muhasebe fişleri\Muhasebe fişi grup tanımları (081008) bölümünden belirlenmektedir.

Bu parametrenin muhasebe fiş ekranında yer almasının amacı kullanıcıların, istenilen muhasebe fişlerini aktif ve ya pasif duruma getirilmesini sağlamaktır. Fişlerin aktif ve pasif olma durumları Mizan föyü (080002), Muhasebe hesap hareket föyü (081100) ve Muhasebe fişi yönetimi (081009) ekranlarından izlenebilmektedir.

Bu alan kullanıcıların fişlerine ilişkin açıklama girişlerin seri bir şekilde yapabilmesine olanak tanımaktır. Bu alandan girilen açıklama CTRL+Q tuşları ile girilen 10 satırlık açıklama ekranının ilk satırına otomatik olarak yansıyacaktır.

Aynı yevmiye maddesi altında (aynı fişten) girilecek kayıtların satır numaraları bu alana otomatik olarak gelecektir.

Bu alana, çalışacak muhasebe hesabının kodu girilmelidir. Muhasebe hesap kodları F10 listesinden de seçilebilir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın ismi ekranın alt tarafında görüntülenecektir. Hesap kodları F10 yardım tuşu ile seçilebileceği gibi ilgili hesabın hesap kodu elle yazılarak da girilebilir. Eğer kodu girilen hesap önceden tanımlanmamış ise program ekrana Devam ve Yeni hesap aç seçeneklerinin yer aldığı bir onay penceresi getirecektir. Yeni hesap aç seçeneğini tıklanarak ekrana gelen hesap tanıtım kartından ilgili hesap tanımlanıp kaydedildikten sonra, bu hesap muhasebe fişine otomatik olarak aktarılabilir. Evrak hareket girişlerinin yapıldığı bölümde Shift+Tab tuşları kullanılarak, evrakın üst bölümünde yer alan açıklama, grup kodu gibi alanlara ulaşılabilir. Dolayısıyla bu alanlara girilmiş olan bilgiler revize edilebilir.

Muhasebe fişinin ilgili satırındaki harekete ilişkin belirtilmek istenen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana girilmelidir. Örneğin bir tahsilat fişi giriliyorsa, tahsilata karşılık fatura numarası bu alana girebilir. Fiş satırları üzerinde Ctrl+D tuşlarına basılarak ilgili hesap kodunun adı açıklama kolonuna yazdırılabilir.

Muhasebe fişinin ilgili satırındaki hesap hangi sorumluluk merkezi için çalıştıysa, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilmelidir. Fiş girişlerinde sorumluluk merkezlerinin girişi; muhasebe fişinde çalışan hesabın kartı açılırken (hesap planı ve kartlar\hesap kartı bölümünden), sorumluluk merkezi kullanımı alanında yapılan tanımlamaya göre değişir. İlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı mutlaka var olarak seçilmişse, bu alana muhasebe hesabının hangi sorumluluk merkezi için çalıştığının girilmesi zorunludur. İlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı kesinlikle yok olarak seçilmişse, bu alana herhangi bir giriş yapılmasına gerek yoktur.

TL borç: Girilmekte olan muhasebe fişinin ilgili satırında yer alan hesap borçlanacaksa, ilgili borç bedeli bu alana girilmelidir. Aksi halde TAB tuşuna basılarak sonraki alana geçilir. TL alacak:Girilmekte olan muhasebe fişinin ilgili satırında hesap alacaklandırılacaksa, ilgili alacak tutarı bu alana girilmelidir.

Hesap Kodu alanına işlem yapılacak hesabın kodu girildikten sonra, ilgili hesabın adı bu alanda görüntülenecektir. Ayrıca bu alanın hemen sağ tarafında, yani borç-alacak sütunlarının altında da, o ana kadar yapılan girişlerin toplamından oluşan borç-alacak tutarları yer alacaktır.

İmlecin bulunduğu satırda yer alan muhasebe hesabının bakiyesidir. Bu bakiyenin görüntülenip görüntülenmeyeceği, kuruluş programının Sistem\Muhasebe parametreleri\Genel program parametreleri (096111) ekranında yer alan, “muhasebe fişinde hesap bakiyesini” parametresinde yapılacak seçime göre belirlenecektir. Bu parametre “göster” olarak seçilirse hesapların bakiyesi fişten izlenebilecek aksi durumda bakiyeler fiş ekranında görüntülenemeyecektir.

Sorumluluk merkezi kodu alanına işlem yapılacak sorumluluk merkezinin kodu girildikten sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı bu alanda görüntülenecektir. Bir alt satıra yeni bir sorumluluk merkezi girildiğinde, bu alandaki isim de yeni girilen sorumluluk merkezinin adı olarak değişecektir.

Bu alanlarda muhasebe fişinin toplamı ile borç ve alacak sütunları arasındaki fark bakiyesi yer alacaktır.

Muhasebe fişi hareket girişlerinin yapıldığı alanda ALT+B tuşlarına basıldığında veya fiş sihirbazı (Hızlı hareket girişi) butonuna tıklandığında ekrana basit evrak girişi başlığı altında bir pencere gelecektir. Bu pencereden firmanın alış ve satışlarına yönelik hareketleri girilir ve bu hareketlere ilişkin muhasebe fişleri anında oluşturulur. Yalnız bu bölüm çalıştırılmadan önce, programın Muhasebe\Parametreler\Basit Alış/Satış fişi tanıtım işlemleri bölümünden alışı ve satışı yapılacak ürünlerin programa tanıtılması gerekecektir. Bu evrak, hem alış hem de satış işlemlerinin basit bir şekilde yapılabilmesi için düzenlenmiştir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1