Bu eğitimde; Entegrasyon Şekil Parametreleri’nde muhasebe fişlerine yönelik parametrelerin temel özellikleri anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; ticari kayıtlar sonucu entegre muhasebe fişlerinin oluşturabilecek ve parametrik uygulamalarla nasıl yönetilebileceğini ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

Entegrasyon şekil parametreleri (096113) ticari evraklar sonucu muhasebe fişlerinin otomatik oluşturulması aşamasında , entegrasyonun aktif edildiği ve muhasebe fişinin oluşturulmasına yönelik parametrik ayarların sağlanabileceği bir menüdür. Entegrasyon şekil parametreleri programı çalıştırıldığında karşınıza gelecek olan ekranda firmanızın muhasebeleşme işlemlerine yönelik bir takım tanımlamalar yapılacaktır.

Genel Ticari Entegrasyon Parametreleri 1

Ticari modülleri (stok-satış-satın alma-hizmet-finans) ile muhasebe modülü arasında entegrasyon olup olmadığı bu parametreden yapılacak seçime göre belirlenecektir. Entegrasyon var ise parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi yeterlidir.

Eğer entegrasyon kullanılsın parametresine karşılık gelen kutucuk seçilmiş ise ticari modüllerden yapılan evrak girişleri kayıt edilirken, bu evrakların muhasebede hangi tarih, sıra ve yevmiye numaralı fişlere kaydedileceği ve fiş tipi bilgilerini içeren (muhasebe fiş seçimi başlıklı) bir pencere ile karşılaşabilirsiniz. Her evrak kaydından sonra bu bilgileri görmek istiyorsanız, bu alandaki işaretlemelisiniz. Normal şartlarda ticari modüllerden yapılan her evrak girişi için muhasebede ayrı ayrı fişler oluşturulur. Örneğin; o gün 15 tane fatura kesmişseniz, bu 15 fatura için 15 adet muhasebe fişi yaratılacaktır. Eğer gün içinde girilen aynı tip hareketlerin muhasebe modülünde tek bir fişte yer almasını isterseniz, “Entegrasyonda fiş sorulsun” alanını işaretlemelisiniz.

Her evrak girişinden sonra muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşacak ve ilgili evrakın hangi tarih ve yevmiye numaralarının fişe kaydedileceğini belirleyebileceksiniz. Kısacası ticari modüllerden girilen aynı tip evrakları (mahsupları, tahsilleri veya tediyeleri) tek bir fişte birleştirebileceksiniz. Eğer bu şekilde manuel bir müdahale olmadan aynı tip evrakları tek bir muhasebe fişinde birleştirmek istiyorsanız, bu durumda kategori kullanımı parametresini seçmeli ve evrak kategorilerini tanımlamalısınız.

Programlarımızda kategori tanımı yapılmamış olan fişler 900001 sıra numarası ile oluşmakta ve tüm kategorisiz hareketlerde bu evraka kayıt edilmektedir. Eğer bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenirse kategori tanımı yapılmamış olan evraklara ait muhasebe kayıtları ayrı ayrı fişler olarak oluşturulacak ve sıra numarası da 900001,900002,900003….900009 şeklinde sıralanacaktır.

Entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin, Muhasebe modülünden silinebilmesini istiyorsanız, bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde entegrasyon ile oluşan fişlerin silinmesi mümkün olmayacaktır.

Bu parametre ile amacımız herhangi bir sebepten dolayı entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişleri de hesaplara ilişkin kodların değiştirilip fişin farklı hesap kodları ile kayıt edilmesidir.

Entegrasyonda kategori kullanımı var ise bu şekilde oluşacak bir muhasebe fişinde maksimum kaç satırın yer alacağını bu alana girebilirsiniz. Bu satır sayısı aşıldığında aynı kategori için ikinci, üçüncü fişler oluşturulacaktır.

Bu alana karşılık gelen kutucuğun seçilmesi durumunda, aynı muhasebe fişi içinde aynı hesap koduna, aynı srm koduna hatta ve hatta aynı açıklamaya sahip olan hareketler ayrı ayrı satırlar halinde yazılacak bu satırların fişte birleştirilmesi yapılmayacaktır. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse ilgili satırlar birleştirilecektir. ! Bu birleştirmenin gerçekleşebilmesi için hesapların meblağ tipinin (Borç/Alacak) aynı olması gerekmektedir.

“Muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme” parametresindeki seçilmiş ise bu parametrenin seçilmesi sonucunda da aynı muhasebe koduna ve srm koduna sahip olan stokların açıklamaları farklı dahi olsa muhasebe fişine birleştirilerek yansıyacaktır.

Muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme parametresinde yapılan seçime göre muhasebe fişinde aynı hesap koduna, srm koduna sahip satırlar birleşiyor ise yani ilgili parametre işaretlenmemiş ise, bu parametrenin seçilmesi sonucunda da aynı muhasebe koduna, srm koduna sahip olan stokların proje kodları farklı dahi olsa muhasebe fişine birleştirilerek yansıyacaktır.

Bu parametre ile de amacımız firmalarda muhasebe fişleri oluşturulurken aynı hesap koduna ve açıklamaya sahip satırlar birleştiriliyor ise bu birleştirmenin ilgili satırlar için farklı srm kodu seçilmiş dahi olsa gerçekleşmesini sağlamaktır.

Genel Ticari Entegrasyon Parametreleri 2

Muhasebe hesap tanıtım kartı ekranında tanımlanan her hesabın belirli bir tarihe kadar hareket görmesini engellemek için kilit tarihi girişi yapabilmemiz mümkündür. Bu parametre seçilirse kilit tarihi belirtilen ana hesapların alt hesaplarının da hareketi engellenecek dolayısıyla bu hesaplarla işlem yapılmayacaktır. Bu parametre seçilmez ise sadece kilit tarihi girilen hesaplarla işlem yapılmayacak bu hesapların alt hesapları işleme açık olacaktır.

Dahili stok hareket evraklarının stok maliyetlerinin kesinleşmemesi gibi nedenlerden dolayı muhasebeye sonradan entegre edilmesi gerekebilir. Bu parametreyi işaretlemeniz durumunda Stok Modülü/Evraklar/Ambar Fişi menüsünde yer alan evraklar, muhasebeye anında entegre edilmeyecektir. Bu durumda dahili stok hareketlerinin muhasebeye entegrasyonu Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/Dahili Stok Hareket Evraklarının Muhasebe Fişlerini Oluşturma programından yapılacaktır.

Stok ıskonto ve masraflarının ayrı muhasebe hesaplarına entegre edilmesini istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz.. Aksi halde, sadece evrak yekünleri ilgili hesaplara entegre edilecek, stok kartlarında tanımlı bile olsa ıskonto ve masraflar ilgili hesaplara entegre edilmeyecektir.

Hizmet-masraf hareketlerinden girilen  ıskonto ve masrafların ayrı muhasebe hesaplarına entegre edilmesini istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde, sadece evrak yekünleri ilgili hesaplara entegre edilecek, bu alanlara ilişkin muhasebe hesapları hizmet tanıtım kartlarında tanımlı bile olsa ıskonto ve masraflar ilgili hesaplara entegre edilmeyecektir.

Programlarımızda satış faturaları üzerinden hesaplanan K.D.V tutarlarına belli oranlar dahilinde tevkifat uygulanarak bloke edilmekte bu ayrılan tutarlarda alıcı firmalar tarafından devlete ödenmektedir.  Entegrasyon fişleri de, herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece hesaplanan KDV tutarına göre olmaktadır. Bazı kullanıcılarımız satışlardaki KDV tutarlarına ilişkin entegrasyonun hesaplanan KDV tutarı üzerinden değil de, bu tutara uygulanan tevkifat tutarının düşülerek kalan tutara yapılmasını isteyebilirler. Bu durumda öncelikle yapılması gereken bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesidir. Daha sonrada KDV tutarından, tevkifat tutarının çıkarılması sonucu bulunan tutara denk gelecek oranın, Vergi parametreleri (91600) bölümünden tanımlanması ve çalışacak muhasebe hesabının belirlenmesi gerekmektedir.

Muhasebe hesap planında seviye sırasına göre açılmayan hesaplar varsa, aradaki hesapları programınız otomatik hesap kartı açarak oluşturacaktır.

Örnek:  •100 •100.01 •100.01.001 100-100.01.001 şeklinde açılan bir hesap planı örneğinde, 100 hesabından sonra olması gereken 100.01 kodlu hesap açılmamış, direkt olarak 100.01.001 hesap kartı açılmıştır. Bu durumda 100.01 kodlu hesabı programınız otomatik olarak açacaktır.

Entegre çalışan bir firma iseniz, fatura, dekont, tahsilât fişi, tediye fişi vb. evraklarla işlem yaptığınızda, evrakınızı kaydettikten hemen sonra hareketlerinize ait muhasebe fişinizde otomatik olarak oluşmaktadır. Programlarımızda muhasebeleşebilecek evrakların kayıt edilip entegrasyon fişi oluşturulduktan hemen sonra kilitlenmesini yani evrak üzerinde herhangi bir işlemin yapılmasını engellemek istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacak.  ! Sadece entegrasyon fişi oluşan evraklar için geçerli olacaktır.

Bu parametre işaretlenmeden önce muhasebe fişine 1,7201 ya da 0,0460 şeklinde yansıyan tutarlar bu parametrenin işaretlenmesi sonucunda 1,7200‘e ve 0,0500’e yuvarlanarak yansıyacaktır.
Yuvarlama sonucunda oluşan küsuratlarda eşitliği sağlamak amacıyla yine Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları bölümünün Diğer muhasebe kodları (092000) sayfasında kar veya gelir oluşturan yuvarlama muhasebe kodu ya da zarar veya gider oluşturan yuvarlama muhasebe kodu alanından seçtiğiniz hesaplara yazılacaktır. Böylece hesaplarda doğabilecek tutar farklılıkları da engellenmiş olacaktır.

Ticari yönetimlerden entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin açıklamalarına, fişin kaynağını oluşturan evrakın (örneğin fatura, tahsilât-tediye makbuzları, ambar fişleri gibi) tanımı ile birlikte belge numarasını ya da evrak seri numarasını yazdırabilmeniz mümkündür.

Bu parametre ile amacımız muhasebe ile entegre çalışan firmaların muhasebe fişlerinin açıklamasına evraktan seçilen carinin kodu ve adının bunun yanı sıra yeni tip kapalı faturalarda kapatılacak hesaba ilişkin kodun ve adın da açıklama alanına yazdırabilmelerini sağlamaktır. Örnek: Bu alandan cari kodu ve cari adı seçeneği seçilirse, satış faturası ile oluşan muhasebe fişinin açıklama kolonuna yani carilere ait hesap kodlarının bulunduğu satıra Sat.Fat:3/MUS01/MUS01 gibi bir açıklama otomatik olarak yazılacaktır. Yani carinin kodu ve adı gelecektir.

Bu parametre ile amacımız; ticari programlarımızla entegre çalışan kullanıcılarımızın Bs-Ba formları için muhasebe fişlerine ait evrak detaylarını otomatik oluşturabilmeleri sağlamaktır. Bunun için bu parametrenin işaretli olması yeterlidir. Zaten programlarımızda bu parametre varsayılan olarak işaretli olacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1