Kredi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) taşıt ve ihtiyaç kredisi gibi kişinin kullandığı kredilerden alınan destekleme fonudur. Konut kredilerinde geçerli olmayan bu destek fonu anapara ve faiz farkı üzerinden %15 oranında uygulanır. Destekleme fonu gerçek veya tüzel kişilik gözetmeden kullanılan krediler veya vadeli yapılan ithalatlardan alınan bir fondur. Genel bütçeye gelir olması adına KKDF kesintileri gerçekleştirilir.

Daha öncesinde %3 oranında ticari kredilerde de uygulanan KKDF 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren ticari kredilerden kaldırılmıştır. Aynı zamanda 15 Ağustos 2014’den önce %10 oranında uygulanan bu kesinti 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile tüketiciler için %15 olarak açıklanmıştır. 

Kredi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun tarihçesi

Para politikası ve kredi olarak da adlandırılan KKDF Merkez Bankası aracılığı ile 1988 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2002’ye kadar Merkez Bankası tarafından yürütülen kredi ve para politikası 2002 yılı ile beraber Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır. KKDF’nin uygulanmasına dair açıklamalar 4684 sayılı kanun ile 26 Ağustos 1989 yılında 20264 sayılı Resmi Gazete’de ve 12 Mayıs 1988, 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır.

Merkez Bankası, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında uygulamaya koymuştur. Merkez Bankası KKDF’yi 2002 yılına kadar takip edip uygulamasını fiilen yürütmüştür. 2002 yılından sonra ise KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.

Fonun uygulamasına ilişkin temel açıklamalar, 4684 sayılı Kanun ile 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri

KKDF yurt dışı ve yurt içi işlemler olarak ikiye ayrılır. Yurt içinde tüketici kredisi kullanan kişilerden alınırken yurt dışında kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınır. KDDF’nin mükellefleri ise bankalar, finansman şirketleri ve vadeli ithalat yapan kişiler olabilir.

KKDF kesintisinin uygulandığı krediler ise yurt içi bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredilerinden (Bankalar ve finansman şirketler için tüketici kredilerinden %15, diğer kredilerden %0 ve yurt dışından sağladıkları kredilerden %0 kesinti), Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan ve yurt dışından sağlanan kredilerden (Türk Lirası kredilerden %3, döviz ve altın kredilerinden ise ortalama vade göz önüne alınarak %0,5 ile %3 kesinti) ve vadeli ithalat işlemlerinden (%6 oranında kesinti) yapılır.

KKDF destekleme fonu kesintileri eğer ki krediler Türk Lirası üzerinden ise tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden gerçekleşir. Borç bakiyesine ilişkin kur farkı, endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarları dövize endeksli veya diğer endeksli kredilerde kesinti olarak gözetilir. Döviz ve altın kredilerinde ise kredinin kullanıldığı tarih göz önüne alınarak kredinin anapara tutarı ve altın miktarları incelenir. Vadeli ithalatta ise ithalat bedeli hesaplanarak bu bedel üzerinden yapılır.

Tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Tüketici kredilerinde KKDF kesintileri gerçekleşmektedir. Bu kesintiler tüketici kredilerinde belirtilmekte ve tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden gerçekleşmektedir. Örneğin bir kişi tüketici kredisi kullanmak istiyor. Bunun için de %1,09 faiz ile 5000 TL’lik 5 ay vadeli bir kredi tercih ediyor. Bu kişi tüketici kredilerinden tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden %15 oranında KKDF kesintisi ile karşılaşacaktır. Tabloda da göreceğiniz gibi ilk taksit için KKDF hesabını faiz tutarı x KKDF oranı = kesinti tutarı formülü ile bulabiliriz.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi tüketici kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarları üzerinden yapılmaktadır. Örneğin bir kişinin bankadan %1,09 faiz ile 5.000 TL’lik 5 ay vadeli bir tüketici kredisi kullandığını varsayarsak bu kişinin ödeyeceği taksitler ve taksitler içindeki KKDF tutarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Anapara Faiz KKDF BSMV
1 1.039,58 974,17 54,50 8,18 2,73
2 1.039,58 986,93 43,88 6,58 2,19
3 1.039,58 999,83 33,12 4,97 1,66
4 1.039,58 1012,91 22,23 3,33 1,11
5 1.039,59 1026,16 11,19 1,68 0,56

Konut kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

İhtiyaçlar doğrultusunda gerçek kişilerin kullandığı konut kredilerinde KKDF alınmaz. Ancak kredi ile bir konut alındıktan sonrasında konut satılmak istenir ve konutun kredisi kapatılmaz ise kullanılan kredi konut kredisi kapsamından çıkar. Bu nedenle de kredinin bakiye kısmı ele alınarak tahakkuk eden faizler düşünülerek KKDF hesaplanır.

İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

Yurt dışından yapılan ithalatlarda KKDF geçerli değildir. İthalatlar vadeli (kabul kredili, mal mukabil, vadeli akreditif ithalatlar) yapıldığı takdirde ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi gerçekleştirilir. Ancak yapılan ithalat mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlandığı gibi gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildi ise KKDF uygulanmaz. Bedelin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ithalatçı kredilendirilmiş olarak geçer. Bu nedenle de söz konusu kredili işlem KKDF kesintisine uğrar.

Yatırım mallarında ve ara malların ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

10 Nisan 2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ekli listede bulunan yatırım mallarından ve ara malların vadeli ithalatından KKDF alınmamaktadır, kesinti yapılmaz. Böylece üretim maliyetlerinin azaltılması, ekonomik büyümeye katkı ve ilave istihdam yaratılması amaçlanır.

Yurt dışı kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler eğer yurt dışından Türk Lirası olarak kredi sağlıyorlar ise vadeye bakılmadan %3 oranında KKDF kesintisi gerçekleştirilir. Eğer döviz ve altın kredisi sağlanıyorsa ortalama vadelere bakılır. Ortalama vadeleri bir yıla kadar olan kredilerde %3; 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1; 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5; 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda ise %0 olarak KKDF kesintisi uygulanır.

KKDF’nin beyanı ve ödeme işlemleri

Eğer kredi banka veya finansman şirketlerden herhangi birisinden kullanıldı ise KKDF tahsil edildiği ayı izleyen 15. Günün akşamına kadar ilgili banka veya finansman şirketine beyan edilmeli ve ödenmelidir. KKDF vadeli ithalat işlemlerinde ise ithalatçıdan tahsil edilir. Bu işlem gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilir. Bütün bunlar ile beraber kişilerin herhangi bir beyanname vermesine gerek yoktur.

KKDF’nin iadesi

Yersiz şekilde veya fazladan KKDF kesintisi gerçekleştiği takdirde banka veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Bu başvuruya gerekli evraklar da götürülmelidir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.