Gelir İdaresi Başkanlığı 16 Şubat 2021’de KDV Genel Uygulama Tebliği’nin maddelerinde bir güncelleme gerçekleştirdi ve yeni KDV tevkifat uygulama açıklandı. KDV tevkifat uygulaması ile ilgili bu gelişmenin detaylarını yazımızda paylaşıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 35 numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair bir tebliğ yayınladı. 16 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre KDV tevkifatı oranlarının uygulanma durumlarında çeşitli değişiklikler meydana geldi. Gelin değişen güncel tevkifat oranları ve maddelerin detaylarına birlikte göz atalım.

Bankalar satırıyla ilgili değişiklik

Tebliğin 1. maddesinde, (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendindeki “Bankalar” satırına şu satırların eklendiği bildirildi: 

 • Sigorta ve reasürans şirketleri
 • Sendikalar ve üst kuruluşları
 • Vakıf üniversiteleri
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

Güncel KDV tevkifatı oranları

 • Tebliğin 2. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün şu şekilde değiştirildiği duyuruldu:
  • (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,
  • (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
  • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.
 • Tebliğin 3. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafının şöyle değiştirildiği duyuruldu: “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar arasında yer almaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklendi.
 • Tebliğin 4. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerindeki “5/10” ifadesinin “7/10” olarak değiştirildiği belirtildi.
 • Tebliğin 5. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümündeki “5/10” ibaresinin “7/10” olarak değiştirildiği belirtildi.
 • Tebliğin 6. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümündeki “7/10” ibaresinin “9/10” olarak değiştirildiği duyuruldu.
 • Tebliğin 8. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirildiği belirtildi.
 • Tebliğin 10. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi tablokdi “3/10” ibarelerinin “4/10” olarak, “7/10” ibaresinin “9/10” olarak değiştirildiği belirtildi.

Taşımacılık hizmetleriyle ilgili değişen tevkifat oranları

Tebliğin 7. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte taşımacılık tevkifatı oranlarını aşağıdaki şekilde değiştirildiği duyuruldu: 

“2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir. Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

Diğer hizmetlerdeki değişiklikler

Tebliğin 9. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünün başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtildi:

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Ticari reklam hizmetlerindeki değişiklikler

Tebliğin 11. maddesinde, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümün eklendiği aktarıldı:

“2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.15.2. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

Diğer teslimlerle ilgili değişiklikler

Tebliğin 12. maddesinde, (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümün eklendiği bildirildi:

“2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Değişen örnekler

 • Tebliğin 1. maddesinde, (I/C-2.1.4.2.) bölümündeki örneğin şu şekilde değiştirildiği duyuruldu:

Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

 • Tebliğin 14. maddesinde, (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki örneğin şu şekilde değiştirildiği bildirildi.

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Tüm diğer değişiklikler

 • Tebliğin 15. maddesinde, (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafındaki “şartı aranmaz” ibaresinin “şarttır” olarak değiştirildiği belirtildi.
 • Tebliğin 16. maddesinde, (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-2.1.5.2.2.) bölümlerindeki “Servis taşımacılığı hizmeti,” ibarelerinin “Taşımacılık hizmetleri,” olarak değiştirildiği, Her türlü baskı ve basım hizmeti,” satırlarından sonra “Ticari reklam hizmetleri,” satırlarının; “Ağaç ve orman ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek üzere de “Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,” satırlarının eklendiği belirtildi.
 • Tebliğin 17. maddesi,tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girdiği; 18. maddesi ise tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

Son olarak, kısmi tevkifat oranları uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmaması durumunda hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayacağını, sınırın aşılması halinde de tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağını hatırlatalım.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.