28.02.2009 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sınırları çizilen ve Ekonomi Bakanlığı
tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen
veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına
ulaşıncaya kadar indirimli oranlarla kurumlar vergisine tabi olacağı kararı alınmıştır.
Yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlar
Kurumlar vergisi mükellefleri için, Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesine bağlanmış
yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden
başlayarak elde ettikleri kazançta indirimli kurumlar vergisi uygulaması söz konusu
olabilmektedir.
Buna ek olarak 6322 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca yatırıma başlanan tarihten başlayarak bu maddede belirtilmiş esaslara göre
hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yarısı ve
yatırım harcaması geçilmemesi koşuluyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde
edilmiş kazançlara indirimli vergi oranı uygulanarak yatırıma katkı tutarı kısmen
kullandırılabilmektedir. Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 19. Maddesi tarafından
değiştirilmiş ibare) Bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli
yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği bazında proje desteklenmesine karar verilen
yatırımlar için sıfıra kadar indirmek veya %100’e kadar artırmak Bakanlar Kurulu’nun yetkisi
dahilindedir.
Yukarıdaki maddeye göre mükelleflerin sadece yatırım teşvik belgesi kapsamına giren
yatırımlarından elde ettikleri kazançlarına değil, toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenmiş kısmıyla ilgili olarak yatırım dönemi içindeki diğer
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.
Ayrıca indirimli vergi oranından gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanmaları mümkündür.

İndirimli kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?
Yatırım teşvik belgesi kapsamına giren yatırımlardan gelen kazançlar, ilgili teşvik belgesinde
bulunan yatırıma katkı ve vergi indirimi oranları uyarınca yatırımın kısmen ya da tamamen
işletilmesine başlanılan hesap döneminden başlayarak, yatırıma katkı tutarına ulaşılana
kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür.
Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanarak tahsil edilmesinden vazgeçilen
vergi aracılığıyla yatırımın devlet tarafından karşılanacak tutarı belirtmektedir. Yatırıma katkı
tutarının toplam yatırıma bölünmesi ile de yatırıma katkı oranı belirlenir.

Örnek bir indirimli kurumlar vergisi hesabı
Örnek 1: (A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarı 5.000.000
TL ve yatırıma katkı oranı %25’tir. Bu durumda toplam yatırıma katkı tutarının hesaplanması
aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir:
Toplam yatırıma katkı tutarı = Yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı
Yani,
10.000.000 x %25’ten 2.500.000.
Yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması
ile devletin tahsilinden vazgeçtiği kurumlar vergisi tutarıdır.

Mikro Yazılım muhasebe yazılımı çözümleriyle tanışın!
30 yıllık yerli muhasebe yazılımı devi Mikro Yazılım’ın sizler için geliştirdiği muhasebe
çözümleriyle muhasebe işlemlerinizi gerçekleştirmek artık çok daha kolay. Küçük
işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen
muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro
Jump
ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly
sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden
tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!