İcra takibi başlatmak mı istiyorsunuz? Size karşı açılan bir icra takibine itirazınız mı var? Bu yazıda icra takibini ve icra takibiyle ilgili süreçleri iş hukukuna göre anlattık.

İcra takibi nedir?

Alacaklının alacağını tahsil etmek için devletin cebri icra yetkisini kullanmasına icra takibi denir. İcra takibi süreci, borçlunun borçtan haberdar edilmesi ile ödeme yapmaya davet edilmesini de içerir. Borç tahsili için önemli bir hukuki yol olan icra takibinde, ödemeye davet işlemi, icra dosyasına resmi olarak kaydedilir.

İcra takibi Türkiye’de birçok şehir ve ilçede bulunan icra müdürlükleri üzerinden başlatılır ve yürütülür.

İcra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibinin başlatılması için ilk olarak hangi icra takibi türü ile işlem yapacağınızı belirlemelisiniz. Ardından seçtiğiniz icra türüne göre ilgili evrakı hazırlamanız ve gerekli merciler başvuruda bulunmanız gerekiyor. Evrakınızla beraber ödeme emri ve takip talebi de hazırlayacaksınız. Sonraki adımda İcra Tevzi Bürosu’na giderek ve takibi olacak alacağın miktarına göre belirlenmiş harç tutarını ödeyeceksiniz.

İcra Tevzi Bürosu’ndan sonra ise İcra Müdürlüğü’ne gitmeniz ve gerekli evrakı bu merciye sunmanız gerekiyor. Sonra İcra Müdürlüğü, borçluya ödeme emrini gönderecektir. Borçlu bu emre itiraz etmez ya da belirlenen vakit aralığında borcunu ödemezse icra takibi kesinleşmiş sayılır.

İcra takibini kim yapmalı?

İcra takibi, hem takibi talep eden kişi hem de icra avukatı tarafından yapılabilir. İcra alanında uzman olan bir avukat yardımıyla ilerlerseniz takip sürecini hızlandırma ve olası hatalardan arındırma şansınız olur.

İcra takibi türleri

İlamlı icra takibi

İlam, mahkeme kararı anlamına gelir. İlamlı icra takibinde mahkeme kararına dayanılarak takip açılır.

İlamsız icra takibi

  • Genel haciz yolu ile: Genel haciz yolu ile icra türünde, alacaklıda çek senet, poliçe gibi bir evrak veya mahkeme kararı bulunmaz. Alacaklı sözleşme, taahhütname gibi belgelerle beraber veya tamamen belgesiz olarak İcra Müdürlüğü’ne giderek genel haciz yoluyla takip başlatabilir.
  • Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Kambiyo senedine dayanan icra takibinde de genel haciz yolundan söz edebiliriz fakat bu türde icra takibi çek, poliçe, bono gibi evraka dayanılarak açılır. Alacaklı ilgili evrakı İcra Müdürlüğü’ne sunar. Vadesi gelen bir senet varsa icra memuru borçluya ödeme emrini gönderir. Borçlu, borcunu 10 gün içinde ilgili icra dairesinin hesabına ödemek mecburiyetindedir.

İcra takibine itiraz süresi

İcra takipleri, itiraza açıktır.

İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlular, borcun tamamı veya belli bir kısmı için 7 gün içinde hem yazılı hem de sözlü (tutanağa geçirilerek) olarak itirazda bulunabilir. 

7 günlük süre, ödeme emri borçluya tebliğ edilince başlar. İtiraz halinde takip durur. Alacaklı itirazı kaldırmak isterse dava açabilir. 

Dava açma süresi ise 6 aydır. Açılan davada alacaklı talebini kanıtlamakla yükümlüdür. Eğer ilamlı icra takibi açılmışsa borçlu borcun varlığına itiraz edemez. Ancak diğer itirazlarıyla ilgili olarak ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne dava açabilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.