Yeni iş kuran genç girişimciler, ilk üç yıl gelirlerinin bir kısmı vergi dışı bırakılarak destekleniyor. İşte ilgili vergi teşviki ile sigorta prim teşvikine dair detaylar! 🙂

Genç girişimcilere sağlanan vergi teşviki

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi ile ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti açan genç girişimcilere vergi teşviki sağlanıyor. Girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca gelirlerinin yıllık 75 bin TL’lik kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. 

Vergi teşvikinden kimler yararlanabilir?

İşte kazanç istisnasından yararlanmak isteyen genç girişimcinin vergi teşvikinden yararlanma şartları

 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişi olmak
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açtırmış olmak
 • İşe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmiş olması
 • Kendi işinde bifiil çalışılması veya işin kendisi tarafından yönetilmesi
 • Faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılıyorsa işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin veya mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
 • Mevcut bir işletmeye veya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması

Bu şartları taşıyanlar, beyana tabi kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratların olması halinde yalnızca ticari, zirai ve mesleki kazançları sebebiyle istisnadan yararlanabiliyor. Ayrıca tüm bu detaylarla birlikte, bu kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan kazanç indiriminden yararlanamıyor.

Teşvikle ilgili diğer bilgiler ise şöyle: 

 • Kapsam dahilindeki mükellefler, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde ederse teşvik, beyan edilen gelirlerin toplamına uygulanıyor.
 • Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı. Önceki faaliyet sürerken yeni faaliyete başlamak teşvik süresini uzatmıyor.
 • Teşvik alanlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl kazanılan gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılıyor.
 • Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmez veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilirse de yıllık beyanname verilir.
 • Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilirse teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.
 • Vergi teşviki, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkide bulunmuyor.

Vergi teşviki uygulamasında özel durumlar nelerdir?

 • Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi: Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak çalışanlar, tüm ortaklar ayrı ayrı istisna koşullarını taşıyorsa vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir.
 • İşletmenin devralınması: Bir işletme veya mesleki faaliyeti devralınırsa teşvikten yararlanmak için işletmenin veya mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor. Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar işletmeyi veya mesleki faaliyeti devralırsa ölen mükellefin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmadan, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin koşulların tamamını taşımaları koşuluyla teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca faydalanabilir.
 • Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması: Mükellefler mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olursa diğer tüm şartları taşısalar da vergi teşvikinden faydalanmaz.
 • İşi terk veya iş değişikliği halinde: Vergi teşvikinden faydalanan mükellefler daha herhangi bir sebeple faaliyeti terk ederse terk tarihine dek elde ettikleri gelirler için teşvikten faydalanır. Faaliyeti terk ettikten sonra teşvik kapsamındaki faaliyetlere tekrar başlarlarsa adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açtırmak şartı ihlal edileceğinden teşvikten faydalanamazlar. Eğer faaliyetler ticari, zirai veya mesleki olarak değiştirilirse faydalanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten faydalanılabilir. Takvim yılı içinde işe başlayıp iş terk edilirse işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi kabul edilir. Bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılır.

Genç girişimcilere sağlanan sigorta prim teşviki

Genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine eklenen hüküm ile sigorta prim teşviki uygulaması getirildi. İlk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanır.

Sigorta prim teşvikinden faydalanma koşulları nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerin kazanç istisnasından faydalanması için 

 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması gerekiyor.
 • Ayrıca ilk kez 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmaları da zorunlu.
 • Bununla birlikte kendi işinde bilfiil çalışmaları ya da işi kendilerinin yönetmesi mecburi. 

Eğer faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde gerçekleşiyorsa ortaklar arasında yalnızca en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanıyor. Prim teşviki için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması mecburi. Herhangi bir ortak teşvik şartlarından birini taşımazsa  diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamaz.

Sigorta prim teşviki başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Sigorta prim teşvikinden faydalanmak isteyenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası belgesi alması gerekiyor. Genç girişimciler, bu belge ile bağlı oldukları sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerinde tescil işlemlerini gerçekleştirebilirler.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.