e-Faturaya geçme zorunluluğu olan mükelleflerden misiniz? Bu yazıyla öğrenebilirsiniz.

e-Fatura nedir, beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir?

Kimler e-fatura mükellefidir?

e-Fatura entegratörü seçerken dikkat etmeniz gereken 7 şey

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu bulunan grupları her sene yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Bu yüzden her yıl 1 Ocak itibarıyla bazı şirketler zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyorlar.

Kimler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-fatura ve e-defter uygulamaları çerçevesinde, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Buna mukabil,

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),

e-Fatura geçme zorunluluğu ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Siz de mikro ile e-fatura uygulamasına kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Başvurularınızı aşağıdaki adreslerden gerçekleştirebilirsiniz:

Mali mühür başvurusu için: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

e-Fatura başvurusu için: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

e-Defter başvurusu için: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

e-Fatura zorunluluğu 2021

Peki e-fatura geçiş zorunluluğu 2021‘de ne durumda? Güncel tebliğe göre,

  • 2020 veya sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunuyor.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Yasası’nın ekli I sayılı listesindeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler, lisans alımı veya imal, inşa ya da ithalatın gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda.
  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-Ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde, başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda.
  • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda.

e-İrsaliye ve e-arşive geçme zorunluluklarının e-fatura ile ilgisi var mı?

  • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-faturaya geçmek zorundalar.
  • e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-faturaya geçmek zorundalar.

İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın