Tutarı yüksek olmasa da beyannamesi ve ödemesi atlanıp unutulabilen vergi türlerinden biri olan Damga Vergisi nedir? 2019 yılı Damga Vergisi tutarları nelerdir?

Vergi hakkında bilmen gerekenler

Damga Vergisi 2020 oran ve tutarları

Damga Vergisi nedir?

Kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle ve kişiler ile kurumların arasında yapılan hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen resmi kağıtlardan vergi alınır. İşte bu vergi Damga Vergisi‘dir. Asıl amacı, devletin bürokratik evrakları ile kişilerin kendi aralarında imzaladıkları sözleşme ve belgelerin resmiyetini güçlendirmektir.

Kimler Damga Vergisi verir?

Damga Vergisi ibraz edilebilen ve imzalanabilir, ayrıca hüküm içeren kağıtlardan alınır. Damga Vergisi’nin mükellefleri ilgili resmi kağıdı imzalayan taraflardır. Belge bir resmi kurum ile kişi arasındaki işlemlerle ilgiliyse Damga Vergisi’nin yükümlülüğü kişiye aittir.

Damga Vergisi ne zaman ödenir?

Damga Vergisi aylıktır. Beyannamesi izleyen ayın 23. günü, vergi olduğunda verilir. İzleyen ayın 26. gününde ise ödenir.

Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Damga Vergisi’nin iki türü vardır:
  • Maktu Damga Vergisi: Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir.
  • Nisbi Damga Vergisi: Kağıt üzerindeki bedele her yıl belirlenen tutar tablosundaki oranlar uygulanır.


2019 yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2019 yılı Damga Vergisi tutarları, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile berlirlenmiştir. Bu oran ve tutarlar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Tebliğe göre Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak verginin üst sınırı, yeniden değerleme oranında artırılarak 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış

ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 

1. Tahkimnameler (72,70 TL)

2. Sulhnameler (72,70 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (406,60 TL) (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (72,70 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) (25,10 TL)

ab) Rehin senedi (Varant) (14,80 TL)

ac) İyda senedi (2,40 TL)

ad) Taşıma senedi (0,70 TL)

b) Konşimentolar (14,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (25,10 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar (56,10 TL) 

bb) Gelir tabloları (26,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri (26,90 TL)

c) Barnameler (2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları (11,0 TL)

e) Ordinolar (0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancımemleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,70 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (97,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri (48,00 TL)

bd) Muhtasar beyannameler (48,00 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (48,00 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (97,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (35,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (35,70 TL)

f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,70 TL)

Gelir Vergisi Beyannamesi nedir, ne zaman verilir?

Geçici vergi nedir, geçici vergi dönemleri ne zamandır?


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.