Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun ile şirketlerin kâr payı dağıtımı 30.09.2020 tarihine dek sınırlandı.

TBMM, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen Geçici 13. Maddenin eklenmesi ile sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine dek 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’inin dağıtımına karar verilebileceği ve geçmiş yıl kârı ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceğini kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı’na bu süreyi üç ay uzatma ya da kısaltma yetkisine sahip. Düzenlemenin yakında Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Son günlerde TBMM’de görüşülen Torba Kanun ile 6102 sayılı TTK’da  bazı değişikliklerin yapılması gündemdeydi. Bu değişiklikler arasında 

  • Genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç aylık süre içinde yapılması 
  • TTK’nın 409’uncu maddesinde yer alan üç aylık sürenin beş ay olarak değiştirilmesi v
  • Beş aylık sürenin sonuna kadar olağan genel kurul toplantısına çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürlerine 4.000 TL idari para cezası verilmesi

de vardı ancak TBMM’de kabul edilen Torba Kanun’da bu düzenlemelere yer verilmedi.

Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13. maddenin gerekçesi, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri henüz net olarak ortaya konulamadığından, ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmamasının amaçlandığı olarak verildi. Bu yüzden  30.09.2020 tarihine dek yapılacak kâr dağıtımına ilişkin getirilen düzenleme şöyle:

2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin dağıtımına karar verilebilecek

Sermaye şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin (yüzde yirmibeşinin) dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler istisna tutulmuş olup, bu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek

Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13. maddeye göre genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı 09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hesaplanan kâr payı avansının dağıtımı için Torba Kanun’da yer alan düzenleme uyarınca 30.09.2020 tarihine kadar yönetim kuruluna yetki verilemeyecek.

Kâr payı dağıtımına karar verilmişse yüzde 25’i aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecek

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine dek ertelenecek. 

Cumhurbaşkanı bu süreyi üç ay uzatabilir veya kısaltabilir

6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13. maddede bulunan 30.09.2020 tarihine kadarki süreleri Cumhurbaşkanı üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir. Bu maddenin kapsamındaki sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Torba Kanun’un yer alan bu düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihte yürürlüğe girecektir.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.