Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflere KDV tevkifatı uygulanmayacak

Koronavirüs’ten ve salgınla mücadele kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükellefler, vergi sorumluluklarını yerine getirirken mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak. Bu kapsamda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilen Muhtasar ve KDV beyannameleri 27.07.2020’ye dek uzatıldı. Tahakkuk eden veri ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde ödenebilecek.

Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda, KDV tevkifatı uygulanmıyor.

Mücbir sebep halinde kabul edilen mükellefler ve mükellef grupları
Vergi Usul Kanunu, 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında aşağıdaki mükellefleri mücbir sebep kapsamına aldı:

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Bu mükelleflerin mücbir sebep süresi boyunca muhtasar beyanname ve tüm KDV vergisi beyanname verme süreleri 27.07.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasak sona erene dek mücbir sebep halinde kabul edilen mükellefler

 • 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükellefler
 • 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan meslek mensupları (SMMM ve YMM’ler) ile “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020’den itibaren yasağın sona ereceği tarihe dek mücbir sebep halindedir. 
 • Bu mükellefler için 22.03.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm KDV beyannameleri, muhtasar (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil), damga, ÖTV vs. tüm beyannamelerin verilmesi sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna dek uzatıldı.

Kısmi tevkifat içeriği ve tevkifat uygulayacak alıcılar

Kısmi tevkifat kapsamında KDV tevkifatı yapacak mükellefleri aşağıda iki grup halinde belirttik. Bu gruplar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden belirlenen oranlarda KDV tevkifatı yapmak zorundadır:

 • KDV mükellefleri (sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
 • Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri
  • Yukarıdakiler dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
  • Döner sermayeli kuruluşlar
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
  • Bankalar
  • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)
  • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
  • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar
  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar
  • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
  • Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler
  • Kalkınma ve yatırım ajansları

Bu mükelleflerden hangilerinin hangi mal ve hizmet alımlarında hangi oranda tevkifat yapmak zorunda olduğu ilgili tebliğde açıklanmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünde, VUK’a göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı belirtilir. Buna göre

 • 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen mükellefler ve mükellef grupları
 • Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22/3/2020 tarihinden, yasağın sona ereceği tarihe kadar mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, bu tarihler arasında kısmi tevkifat kapsamındaki alımları nedeniyle düzenlenmesi gereken faturalardan KDV tevkifatı yapmayacaklar.
 • Ayrıca mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında, KDV tevkifatı uygulaması devam ediyor.
 • Siz de mücbir sebep kapsamında olup olmadığınızı, İnteraktif Vergi Dairesi’ne girip”Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” başlığından öğrenebilirsiniz.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.