26.03.2020 tarihli ve mükerrer 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) hükümleri uyarınca Kısa Çalışma Ödeneği ve Telafi Çalışması’nın koşullarında değişiklik yapılmıştır:

1. Kısa Çalışma Ödeneği hakkında değişiklik
Kanun’un 41. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 23. geçici madde olarak eklenen hükümlere göre 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için İşsizlik Sigortası Kanunu ek 2. maddesinin 3. fıkrası ile düzenlenen işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşulu,

  • İşçilerin işyerinde kısa çalışmanın başlayacağı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması ve
  • Son 3 yıl içinde en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması 

şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca hükümdeki gün sayıları Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilir.

41. maddenin devamındaki ”Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.” hükmü, yukarıda açıklanan şartı taşımayan işçilerin, işyerinde uygulanacak kısa çalışma süresini geçmemek kaydıyla daha önce bir işsizlik ödeneği almaya hak kazanmışlarsa hak kazandıkları en son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceği şeklinde yorumlanabilir.

Kanun’un 41. maddesinin 2. fıkrası ile işbu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından faydalanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak şartıyla işverenin işçi çıkarmaması gerektiği düzenlenmiştir.

41. madde kapsamındaki başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır ve Cumhurbaşkanı başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatabilir.

2. Telafi Çalışması hakkında değişiklik
Kanun’un 43. maddesi ile İş Kanunu’nun 64. maddesinin 1. fıkrası ile düzenlenen, işverenin 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabileceği koşulu, 4 ay içinde telafi çalışması yapılabileceği şeklinde değiştirilmiştir. İş Kanunu’nun 64. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinden sonra “Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.