Hangi beyanname nasıl verilir? Hangi beyannameyi ne zaman vermek lazım? Zamanını kaçırıp cezalarla karşılaşmamak için hangi beyannameyi ne zaman ödemek lazım? Beyanname verme ve ödeme süreleriyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda!

Beyanname ne demek?

TDK, beyanname sözcüğünü, “Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge.” olarak tanımlar. Muhasebesel açıdan bakarsak, vergi yükümlülerinin belirli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesine beyanname denir.

Aşağıdaki çizelgeye bakarak tüm beyanname türlerinde bildirim ve ödeme zamanlarını detaylarıyla görebilirsiniz.

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ BEYANNAME ÖDEME SÜRESİ
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. 1. taksit Mart ayı sonuna kadar, 2. taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, kazanç ilişkin yıllık beyanname MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.) 1. taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2. taksit Haziran ayı sonuna dek ödenir.
Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde kapsamında
verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi beyanname verme süresini merak ediyorsanız, Kurumlar Vergisi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Beyanname Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geçici Vergi Beyannamesi 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 14 Mayıs

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 14 Ağustos

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 14 Kasım

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 14 Şubat

1.Dönem 17 Mayıs

2.Dönem 17 Ağustos

3.Dönem 17 Kasım

4.Dönem 17 Şubat

Muhtasar Beyanname (Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil) 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 23 Nisan

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 23 Temmuzustos

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 23 Ekim

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 23 Ocak

1.Dönem 26 Nisan

2.Dönem 26 Temmuz

3.Dönem 26 Ekim

4.Dönem 26 Ocak

Katma Değer Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi
(3 Aylık)
3 aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi
(Sorumlu Sıfatı ile Beyan)
İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 23 Nisan

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 23 Temmuzustos

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 23 Ekim

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 23 Ocak

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

1.Dönem 26 Nisan

2.Dönem 26 Temmuz

3.Dönem 26 Ekim

4.Dönem 26 Ocak

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,
verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayı içinde ödenir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
İlan ve Reklam Vergisi İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar. İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
Eğlence Vergisi 1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.
3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Haberleşme Vergisi Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Yangın Sigortası Vergisi Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.taksit Kasım ayı içinde, ödenir.

Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.

İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.