Bu yazıda 2021 defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerini anlattık.

İşletme hesabı esası ile bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenir. 2021 yılının defter tutma hadleri, 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.) mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 522 sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki aşağıda detaylandırdığımız şekilde açıklanır.

VUK’ta hangi madde hangi defter haddini düzenler?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 176. maddesi işletme defteri tutma bakımından tüccar sınıflarını; 177 ve 178. maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini; 179, 180 ve 181. maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenler.

İşletme esasından bilanço esasına geçişte 

Bir hesap döneminin iş hacmi, belirlenen hadlerden %20‘yi aşan bir oranda fazla olursa ya da peş peşe 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye dek artarsa bu koşulların tahakkuk ile takip edilen hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler. Bu kural, VUK’un180. maddesinde düzenlenmiştir.

Bilanço esasından işletme esasından geçişte ise

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20‘yi aşan bir oranda düşük olursa ya da peş peşe üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 2. sınıfa geçebilirler Bu kural da VUK’un 179. maddesinde düzenlenmiştir. 

İşletme esasından bilanço esasına geçişin şartları

 • VUK 177/1. Satın aldığı malı olduğu gibi ya da işledikten sonra satan  
  • 2020 yılı yıllık alış tutarı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000  TL ya da
  • 2020 yılı yıllık satış tutarı 420.000 TL (%20) fazlası = 504.000 TL’yi aşanlar 

işletme esasından bilanço esasına geçebilir.

 • VUK 177/2 1. Bentte yazılı olanların dışındaki işlerle meşgul olanlar
  • 2020 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000 TL (%20) fazlası = 180.000 TL’yi aşanlar 

işletme esasından bilanço esasına geçebilir.

 • VUK 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işleri birlikte yapanlar
  • 2020 yılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 TL’yi aşanlar 

işletme esasından bilanço esasına geçebilir. 

177/3 için örnek açıklama 

İş hasılatı: 60.000 x 5 = 300.000 TL

Yıllık satış tutarı: 220.000 TL

300.000+220.000 = 520.000 TL 

Bu tutar (520.000), 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 TL’yi aştığı için bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasından işletme esasına geçişin şartları

 • 177/1. Satın aldığı malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan 
  • 2020 yılı yıllık alış tutarı: 300.000 TL (%20) eksiği = 240.000 TL ya da
  • 2020 yılı yıllık satış tutarı: 420.000 TL (%20) eksiği = 336.000 TL’nin altında olanlar 

bilanço esasından işletme esasına geçebilir.

 • 177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar
 • 2020 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000 TL (%20) eksiği = 120.000 TL’nin altında olanlar

bilanço esasından işletme esasına geçebilir.

 • 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar
  • 2020 yılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) eksiği = 240.000 TL altında olanlar 

bilanço esasından işletme esasına geçebilir.

Defter tutma işlemlerinizi elektronik ortamda kolayca yapmanıza olanak tanıyan Mikro Yazılım E-Defter uygulamasını kullanarak basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.