20 Şubat 2015 Cuma

Menü sorgu yönetimi

Menü sorgu yönetimi, kullanıcılarımızın hazırlamış oldukları SQL sorgularının belirlenen paremetreler doğrultusunda farklı formatlar şeklinde görüntülenebilmesini sağlar.
Tasarlanan SQL sorgularının içerisine veri tabanında kayıtlı olan tablolardan değerler seçtirilip, sonuçların buna göre analiz edilmesi sağlanabilir.

Operasyon ekleme seçeneği ile operasyon ekranları hazırlanabilir ve yazılabilir kolon ekleme seçeneği ile tanımlanan operasyonlarda kullanılmak için oluşacak ekranlardan veri girişi sağlanabilir.

Ayrıca menü sorgu yönetimi ile tasarlanan SQL sorguları kullanıcı menülerine eklenebilir, kullanıcılar bazında sınıflandırılabilir.

Şimdi basit bir örnek ile menü sorgu yönetimi sayesinde ilk kod, son kod ve kod yapısı kriterlerini verebileceğimiz bir stok listesi hazırlayacağız.

Bunun için Menü sorgu yönetimi butonunu tıklıyoruz.

Açılan pencerede bulunan Başlık kısmına raporumuzun görünecek ismini yazalım.

Örneğimiz için basit anlamda stok kartlarımızın ve isimlerinin STOK tablosunda gelebilmesi için bir SQL sorgusu yazmamız gerekmektedir.

Bunun için SQL Server Management Studio’yu kullanabilirsiniz.

SQL Server Management Studio ile yazmış olduğumuz kodu Menü sorgu yönetimi penceresine kopyalıyoruz.

Select sto_kod,sto_isim From STOKLAR

Eğer ekranda tabloyla ilgili bağlantı, analiz ve yönetim menülerinin çalışması istenirse tablo seçim kutusundan ilgili tabloyu seçiyoruz. Eğer tablo seçimi yaparsak sorgumuzun ilk alanının mutlaka kayıt No (RECNo) alanı olması gerekir ve “AS [#msg_S_0088]” ifadesi kullanılmalıdır. Bu durumda sorgumuz aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Select sto_RECno AS [#msg_S_0088], sto_kod,sto_isim From STOKLAR

Bu aşamadan sonra “Parametre” başlıklı menüdeki Ekle butonun altında bulanan ok işaretini tıklayıp, Tarama kriterleri sekmesinde bulunan Stok kartları tablosunu seçiyoruz. Seçimimiz tamamlandıktan sonra, ekranın sol tarafında parametreler oluşacaktır.

Oluşan parametrelerin detaylarını incelemek için Değiştir butonuna basıyoruz veya ilgili parametreye çift tıklıyoruz. İlk önce Parametre uzunluğu ayarlanmalı, sonrasında Seçilebilir Parametre kutucuğu tıklanmalıdır. Bu aşamadan sonra seçimlerin hangi görünümden yapılacağı ve referans alınacak alanlar belirlenmelidir.

Örneğimiz gereği kriterler belirlenirken çoklu seçime ihtiyacımız olmadığı için Çoklu seçim yapılabilir kutucuğunu işaretlemiyoruz. Fakat F10 zorunlu kutucuğunu işaretlememiz gerekir. Bu kutucuk işaretli olduğu durumlarda stok kartlarımızda kayıtlı olmayan bir stok kodunu manuel yazdığımızda imleç devam etmeyecektir ve bir uyarı karşınıza gelecektir. Bu kutucuk işaretlenmez ise tanımlı olmayan bir stok kodunu kriter olarak yazdığımızda program raporun sonucun getirmeye çalışacaktır fakat tanımsız bir kod yazıldığı için ekranınıza herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Bu tarz bir durum analizlerinizi yanlış yorumlamanıza sebep olacaktır.

Bahsetmiş olduğumuz kriterlerin detay bilgilerini istendiği taktirde programa manuel de ekleyebiliriz. Fakat programda bulunan “Parametre” başlıklı menüdeki Ekle butonu altındaki şablonlar sayesinde tanımlarımızı sıfırdan ayarlamak yerine uygun şablonları kullanarak tasarlayabiliriz.

Şimdi SQL kodlamamızda ufak bir eşleşme yapıp işlemimizi sonlandıracağız. Tasarlamış olduğumuz kriterlerin SQL sorgumuz ile ilişkilerini kurmamız gerekmektedir. Bunun için ekranın sağ tarafında bulunan SQL cümleciğinin son satırına where ile başlayan bir satır ekliyoruz ve hangi alanın, hangi kriterimiz ile bağlanacağını belirliyoruz.

where (sto_kod >=(@P1) AND sto_kod <=(@P2)) OR (sto_kod=(@P3)) (Bu ifade yanlış, aşağıdaki doğrusudur)

WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

Bu satırı yazarken kullanılabilecek parametre ifadelerini elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+Space tuş kombinasyonu ile seçim penceresi açıp burada listelenen açıklamalardan seçim yapabiliriz. Seçtiğimiz açıklamaya ait yazılması gereken ifade otomatik oluşacaktır.

Artık tasarımımız hazır. Şimdi sonucu nasıl izleyeceğimizi göreceğiz.

Menü sorgu yönetimi ile tasarlamış olduğumuz sorguların sonuçlarını üç farklı yöntem ile görüntüleyebiliriz. Bunlar sırası ile Rapor, Görünüm ve Küp formatlarıdır.

Örneğimiz gereği yapmış olduğumuz tasarımda herhangi bir değer yani miktar, tutar vs. gibi bir bilgi olmadığı için sorgumuzun sonucunu küp formatında görüntülememizin bir anlamı bulunmamaktadır.

Rapor seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Görünüm seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Örneğimizi biraz daha detaylandırıp stok listemizde stok ana grupların ve stok depo miktarlarımızı görelim.

Bunun için SQL sorgumuza bir iki alan ilave etmemiz gerekiyor.

Select sto_kod AS[STOK KODU],sto_isim AS [STOK İSMİ],
       dbo.fn_AnaGrupIsmi(sto_anagrup_kod)AS [ANAGRUP İSMİ],
       dbo.fn_EldekiMiktar(sto_kod)AS [ELDEKI MİKTAR]
From STOKLAR
where (sto_kod >=(@P1) AND sto_kod <=(@P2)) OR (sto_kod=(@P3)) (Bu ifade yanlış, aşağıdaki doğrusudur)
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))


Rapor seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Görünüm seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Küp seçeneğini tıklıyoruz ve kriterlerimizi girip, sorgumuzun sonuçlarını görüntülüyoruz.

Artık SQL sorgumuzun sonuçlarını Küp olarak da izleyebiliriz. Dilersek küpümüzde alt grup detaylarına göre analizimizi boyutlandırabiliriz.

Şimdi de aynı örnek üzerinden devam ederek bir operasyon ekranı hazırlayalım. Sorgumuza birkaç alan daha ilave edelim.

Select sto_RECno AS [#msg_S_0088],
       sto_kod AS[STOK KODU],sto_isim AS [STOK ISMI],
       dbo.fn_AnaGrupIsmi(sto_anagrup_kod)AS [ANAGRUP ISMI],
       dbo.fn_EldekiMiktar(sto_kod)AS [ELDEKI MIKTAR],
       sto_standartmaliyet AS [STOK KARTINDAKİ STANDART MALİYET],
  ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0) as [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ]
From STOKLAR
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

“Operasyon” başlıklı menüdeki “Ekle” butonuna basarak operasyonun tanımlanması için gereken bilgilerin girildiği pencereyi açıyoruz. Açıklama alanına operasyonun görünmesini istediğimiz başlığını yazıyoruz (Örnek: STOK KARTINDAKİ MALİYET ALANINI GÜNCELLE). Kısayol tuşu alanına bu operasyonun hangi tuş kombinasyonu ile çalışmasını istiyorsak o tuş kombinasyonunu yazıyoruz (Örneğin Ctrl+M). Operasyon alanına ise bu operasyon çalıştırıldığında gerçekleşmesini istediğimiz SQL sorgusunu yazıyoruz. Örneğimiz için bu bölüme;

UPDATE STOKLAR SET  sto_standartmaliyet = ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0)
WHERE ((ISNULL(@P1,'') = '') or (sto_kod >= @P1)) AND
              ((ISNULL(@P2,'') = '') or (sto_kod <= @P2)) AND
              ((ISNULL(@P3,'') = '') or (sto_kod like @P3+'%'))

İstenirse operasyon sorgusu yazılmadan “Tamam” tuşuna basılıp ana ekrana dönülebilir ve Operasyonlar bölümündeki listeden eklemiş olduğumuz operasyon seçilip sorgu bu ekrandaki Operasyon Sorgusu bölümüne yazılabilir. Eğer Operasyon Sorgusu bölümü kullanılırsa yukarıdaki gibi sorgu içinde yer alan @P1 gibi parametre ifadelerini elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+ Space tuş kombinasyonu ile seçim penceresi açıp burada listelenen açıklamalardan seçim yapabiliriz. Seçtiğimiz açıklamaya ait yazılması gereken ifade otomatik oluşacaktır.

Artık yönetim ekranımız da hazır. Oluşturduğumuz yönetim ekranında menüde operasyon başlığı görünecek ve bu başlık altında STOK KARTINDAKİ MALİYET ALANINI GÜNCELLE başlıklı bir operasyon yer alacaktır. Bu operasyon çalıştırıldığında yukarıda yazış olduğumuz sorgu çalışacak ve STOKLAR tablosunda girmiş olduğumuz parametrelere uyan kayıtların standart maliyet alanını, son alış fiyat bilgisi ile güncelleyecektir. İşlemin ardından liste otomatik yenilecek ve en son eklemiş olduğumuz [STOK KARTINDAKİ STANDART MALİYET] alanında güncellemiş bilgiler görünecektir.

Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve operasyonun listede seçtiğimiz satırlar için uygulanmasını sağlayalım. Bunun için bir önceki örnekte yazmış olduğumuz operasyon sorgusunun WHERE cümlesi,

“WHERE sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)” ifadesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemini operasyon sorgusunun göründüğü ana ekrandaki bölümden direkt olarak değiştirebildiğimiz gibi, Operasyonlar bölümündeki listeden çift tıklayarak veya “Operasyon” başlıklı menüdeki değiştir butonuna tıklayarak operasyon detayı görüntülenip buradan sorgu cümlesi ve istenirse diğer bilgileri düzenleyebiliriz.

Düzenleme sonrasında operasyon sorgumuz aşağıdaki halini alıyor.

UPDATE STOKLAR SET  sto_standartmaliyet = ISNULL((select top 1 dbo.fn_StokHareketNetDeger(sth_tutar,
                               sth_iskonto1,sth_iskonto2,sth_iskonto3,sth_iskonto4,sth_iskonto5,sth_iskonto6,
                               sth_masraf1,sth_masraf2,sth_masraf3,sth_masraf4,
                               sth_otvtutari,sth_oivtutari,sth_tip,0,
                               sth_har_doviz_kuru,sth_alt_doviz_kuru,sth_stok_doviz_kuru)
          from dbo.STOK_HAREKETLERI
          WHERE sth_stok_kod=sto_kod AND (sth_evraktip in (3,16) or (sth_evraktip=13 and sth_fat_recid_recno>0))
          order by sth_tarih desc,sth_lastup_date desc),0.0)
WHERE sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)

Bu ifadeyi yazarken seçili satırlar ifadesini ve kullanılabilecek diğer ifadeleri Ctrl+Alt+Space tuş kombinasyonu ile açılan seçim penceresinde listelenen açıklamalardan seçip yapabiliriz. Yazılması gereken ifade otomatik eklenecektir.
Bu aşamadan sonra oluşturmuş olduğumuz menüde ilgili operasyonu çalıştırdığımızda sadece listeden seçmiş olduğumuz kayıtlar için operasyonumuz çalışmış olacak.

Son olarak güncelleyeceğimiz alanın ekranda elle giriş yaptığımız verilerle güncellenmesini sağlayalım. Bunun için öncelikle ekranda hangi alanlara elle giriş yapmak istiyorsak bu alanları yazılabilir kolonlar bölümüne eklememiz gerekiyor. Kolon eklemek için “Yazılabilir Kolon” başlıklı menüdeki Ekle tuşuna basıyoruz. Açılan pencerede sorgumuzda var olan kolonların listesinden seçim yapıyoruz. Örneğimiz için “STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ “ kolonunu seçiyoruz. Devam tuşuna bastığımızda seçmiş olduğumuz kolon Yazılabilir Kolon bölümünde listeye &E1 ismi ile eklenmiş olacaktır. Bu işlemden sonra operasyon sorgumuzun yeni halini yazıyoruz.


UPDATE STO
  SET sto_standartmaliyet = &E1
  FROM STOKLAR STO
  INNER JOIN $TABLO ON sto_RECno=[#msg_S_0088]
  WHERE &E1 > 0.0

Bu sorguda yer alan $TABLO ifadesi ekranda oluşacak olan tabloyu temsil ediyor. &E1 ifadesi ise bir önceki işlem ile eklemiş olduğumuz yazılabilir kolonun kodudur. &E1 ifadesi yerine kolonun ismini yani [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] yazabiliriz. &TABLO ve &E1 gibi ifadeleri elle yazabildiğimiz gibi Ctrl+Alt+Space tuş kombinasyonu ile açılan seçim penceresinde listelenen açıklamalardan seçim yaparak da otomatik oluşmasını sağlayabiliriz.

Artık son örneğimizde hazır. Operasyon ekranı çalıştırıldığında [STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] kolonu elle yazılabilir durumdadır. Buradan istenilen satırlar değiştirilebilir. Operasyonun ugulanmasını istemediğimiz satırlarda bu kolona operasyon sorgusunda 0 dan büyük kontrolü olduğu için 0 yazılabilir. Operasyon çalışıtırıldığan bu kolonda 0’dan büyük değer olan satırlar için operasyon çalışmış olacaktır. İstersek “WHERE &E1 > 0.0” ifadesini
“ WHERE (sto_RECno in ($SECILISATIRLAR)) AND ([STOKUN SON GİRİŞ DEĞERİ] > 0.0) AND (&E1 > 0.0)” olarak değiştirip operasyonun aynı zamanda seçili satırlar için uygulanmasını da sağlayabiliriz.

Menü sorgu yönetimi ile tasarlamış olduğumuz SQL sorgularına ait script’leri program menülerimize de ekleyebiliriz. 

Stok yönetimi üzerinde mouse’umuzun sağ tuşunu tıklıyoruz. Menü ekle\Bir alt seviyeye son menü olarak seçeneğini seçiyoruz.

Stok Yönetimi menüsünün altına Yeni menü isimli bir menü eklenecektir.

Yeni menü seçeneği üzerinde mouse’umuzun sağ tuşuna basıyoruz ve karşımıza gelen listeden dilersek; Görüntü sorgu dosyası bağla, Veri kübü sorgu dosyası bağla ya da rapor sorgu dosyası bağla seçeneklerini seçerek işlemimizi sonlandırıyoruz.

Örnekleri aşağıdaki linklerden indirip inceleyebilirsiniz. Ekteki dosyaları mouse'un sağ tuşuna basıp farklı kaydet ile SQL uzantısı vererek kaydediniz.


MikroQuery1

MikroQuery2
MikroQuery3

19 Şubat 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 17.02.2015 güncellemesi

*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Ek Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. 

Programda ilgili tanımlamaları, SGK tanımları (116130)/Diğer bilgiler sekmesinden tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde, Muhtasar işyeri adı, Muhtasar işyeri türü, Muhtasar işyeri kod ve Mülkiyet durumu tanımlanmalıdır.

*e-Fatura Yönetim Ekranlarında Görsel Düzenleme

 Satış faturaları yönetimi (368012)

 Gelen faturalar (360025) menülerinde görsel düzenleme yapılmıştır.

17 Şubat 2015 Salı

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni

*Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak için, her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır
Bu şartı sağlamak için; 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun ve Entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametrelerinin işaretli olmamasını tavsiye ediyoruz. 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun seçilmişse her evrak için farklı bir fiş seçilmelidir. Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir. 
“Entegrasyonda kategori kullanımı olsun” seçeneği kullanılacaksa, Kategori kullanımında maksimum fiş satırı 2 olarak kullanılmalıdır. Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir. 


*Sıfır değerli muhasebe fiş satırları olmamalıdır.
Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında en az 1 kuruş değer olması sağlanmalıdır
Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu yapılmamalıdır

*Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır. 


*Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor? 

Evrak Adı                                           Belge Türü 

Tahsilat makbuzu                                Makbuz 
  
Tediye makbuzu                                  Makbuz 

Avans tahsilat makbuzu                      Makbuz 

Avans ödeme makbuzu                      Makbuz 

Satış faturası                                       Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura) 

Alış faturası                                         Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura) 

Alış faturası                                         Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun) 

Alış/Satış faturası                                Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve Navlun                                                               seçimi hariç diğer seçimler) 

Diğer Tüm evraklar                            Other (Diğer) 

Yuvarlama hesapları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045).
Bu servis yuvarlama hesabında 1 kuruştan daha küçük değer var ise, bu servis çalıştırıldığında onay ile ilgili hesapları fişten silmektedir. 

Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050)
Bu servis muhasebe fişinde sıfır değerle oluşmuş satırları silmektedir. 

SQL KAMPANYASI

Değerli Kullanıcılarımız,

16 Şubat - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında herhangi bir ana kullanım modülü ile birlikte talep edildiği takdirde;

Microsoft SQL 2014 Std. Runtime lisans fiyatlarına %15
Microsoft SQL 2012 Std. Runtime lisans fiyatlarına %10 

oranında indirimli alım yapabileceğiniz SQL kampanyası başladı.
Bilgilerinize sunar, bol kazançlar dileriz.

ERP Satış Ekibi

13 Şubat 2015 Cuma

14 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik 
Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında iş yeri / İşçi bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan iş yeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden
https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 


Programda ilgili tanımlamaları, SGK tanımları (116130)/Diğer bilgiler sekmesinden yapabilirsiniz. Bu bölümde, Muhtasar işyeri adı, Muhtasar işyeri türü, Muhtasar işyeri kod ve Mülkiyet durumu tanımlanmalıdır.

*03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde değişiklik 
KDV1 beyannamesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17. maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 

*12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamesi değişiklikleri 
KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 No.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 No.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

*Evrak Detaylı Muhasebe Fişinde toplu güncelleme                                                     Evrak detaylı standart muhasebe fişi (081012) içine ALT+C kısa yolu eklenerek, tüm satırları tek bir belgeye bağlama seçeneği eklenmiştir. Seçilen evrak detayı bilgisi tüm satırlar için uygulanabilir olmuştur.

*e-Defter ile ilgili kontrol amaçlı alanlar eklenmiştir.
Firma tanıtım kartı (501110/e-Defter parametreleri/e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi Maksimum defter boyutu 

*Alış-Satış faturalarına yeni alanlar eklenmiştir.
e-Defter işlemleri için Satış/Alış faturalarına üst alanda “Detaylar” sekmesine Belge türü ve Diğer belge ise adı alanları eklenmiştir.

Hatırlatma:
16 Eylül 2014 tarihinde kullanıcılarımıza e-posta yolu ile, V14 için yapılacak düzenlemelerin 01.01.2015 tarihinden itibaren durdurulacağı bildirilmişti. Kullanıcılarımızı zor durumda bırakmamak adına, son kez bu konuda bir düzenleme yapılmış ve 11.02.2015 tarihli exe ile yayınlanmıştır.

12 Şubat 2015 Perşembe

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik
Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında iş yeri / İşçi bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan iş yeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden 
https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 
Programda ilgili tanımlamaları, SGK tanımları (116130)/Diğer bilgiler sekmesinden tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde, Muhtasar işyeri adı, Muhtasar işyeri türü, Muhtasar işyeri kod ve Mülkiyet durumu tanımlanmalıdır.
*03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde değişiklik
KDV1 beyannamesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17. maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 
*12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamesi değişiklikleri
KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 No.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 No.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 
*2015 yılı mevzuat değişiklikleri programımıza eklenmiştir.
-Asgari ücret,
-Gelir vergisi dilimleri,
-Asgari geçim indirimi,
-Sakatlık indirimi,
-Kıdem tazminatı,
-Sosyal yardım muafiyet değerleri düzenlenmiştir.
*2015 yılı damga vergisi değerlerindeki değişiklikler programımıza eklenmiştir.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi,
Kurumlar vergisi beyannamesi,
Katma değer vergisi beyannamesi,
Muhtasar beyannamelerinde ilgili düzenleme yapılmıştır. 
*İndirilecek KDV listesinde e-Fatura’nın GİB numarası sıra numarasına taşınmıştır.
*2015 yılı vergi takvimi hazırlanmıştır.
*Ba-Bs’da düzenleme yapılmıştır.
BA-BS’de cari unvan değişikliğinde vergi numaraları birleştirme işlemi yapılarak alındığında değişen unvana göre listenin oluşması için gerekli düzenleme yapılmış olup Cari kartındaki “Kayda giriş tarihi”ne göre (burada geçerli bir tarih yoksa “oluşturulma tarihine göre”) en son olan kaydın unvanının baz alınması sağlanmıştır.
*Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsü ile banka hesap ekstrelerinin muhasebe fişine aktarımında fiş evrak detaylarının oluşturulması sağlanmıştır.
Banka işlem kodları tanımları (089965) ekranına oluşacak evrak bilgileri için alanlar tanımlanmıştır.
Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) parametrelerine tanımsız oluşan satırlar için uygulanacak varsayılan detay bilgisi tanımlanması sağlanmıştır. Ayrıca evrak sıra numarası aynı olacak evrak tipleri bilgisi seçilebilir hale getirilmiştir.
Bu iki ekranda tanımlanan parametrelere göre aktarımda evrak detaylarının oluşması sağlanmıştır.
Aynı işlemler, fiş içerisinden (ALT+H) banka hesap özeti çağırma işlemi için de sağlanmıştır.
Ayrıca Evrak detaylı standart muhasebe fişi (081012) içine ALT+C kısa yolu eklenerek, tüm satırları tek bir belgeye bağlama seçeneği eklenmiştir. Seçilen evrak detayı bilgisi tüm satırlar için uygulanabilir olmuştur.
*Tevkifatlı faturaların dökümlerinde düzenleme yapılmıştır.
Fatura dökümlerinde evrakta uygulanan tevkifat oran ve tutarlarının yanı sıra beyan edilecek KDV verilerinin ayrı ayrı toplamlarının gösterilmesi için alt toplam başlık/değerlerine, Statik alanlara “Tevkifat sonrası beyan ed. KDV (Detaylı xx) tevkifat oran ve tutarları” eklenebilmek üzere ilave edilmiştir.
*Satış faturaları yönetimi (038012) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Satış faturaları yönetiminde (038012) ve Alış faturaları yönetiminde (028012) toplu evrak kilit açma özelliğine, evraklarda kilit açarken olduğu gibi şifre kontrolü sağlanmıştır.
e-Fatura kabulünde eşleşme ekranında düzenleme yapılmıştır.
e-Fatura kabulünde hareket tipi seçenekleri içerisine “Demirbaş” seçeneği eklenmesi talep edilmiştir.
*e-Defter ile ilgili kontrol amaçlı alanlar eklenmiştir.
Firma tanıtım kartı (501110/e-Defter parametreleri/e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi Maksimum defter boyutu 
*Menü sorgu yönetimi ile düzenleme yapılmıştır.
Menü sorgu yönetimine eklenen yeni özellikler sayesinde sorguların sonuçlarına, analiz ve operasyon bağlantıları eklenebilecektir. Bu yenilikler sayesinde update ve insert işlemleri de yapılabilir duruma getirilmiştir. Ayrıca veri girişi de sağlanarak operasyon yapılabilmesi sağlanmıştır.
*Genel stok hareket föyü (019100) menüsünde düzenlemeler yapılmıştır.
Stok Kriteri,
Cari Kriteri,
Evrak Tipleri,
Hareket Tipleri,
Ticaret türleri kriterleri eklenerek föyün daha hızlı alınabilmesi sağlanmıştır.
*Verilen teklifler fişi (031300) Ctrl+N dosyadan aktarım işleminde Açıklama alanının eklenmesi sağlanmıştır.
*6552 sayılı kanunun 50. maddesince SGK tavanı düzenleme yapılmıştır.
6552 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işlerinde çalışmaya götürülen Türk işçiler için Sigorta Primine Esas Kazanç brüt asgari ücrete göre tekrar düzenlenmiştir.
*Cari hesap tanıtım kartı 2(041115) menüsüne “İnternette Yetkili T.C. Kimlik NO. sorgulama” butonu eklenmiştir.
*Alış-Satış faturalarına yeni alanlar eklenmiştir.
e-Defter işlemleri için Satış/Alış faturalarına üst alanda “Detaylar” sekmesine Belge türü ve Diğer belge ise adı alanları eklenmiştir.
*İthalat/İhracat modülünde faturada yapılan DİİB kapama işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi için operasyon menüleri eklenmiştir.
-İthalat için, İthalat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189001),
-İhracat için, İhracat faturaları toplu DİİB kapatma operasyonu (189002) operasyonları ile toplu işlemler yapılabilecektir.
*Simülatör kayıtları kübü (112812) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
Parametre ekranına, ”Gerçekleşen değerlerin yılı” “simülatör kayıtları yılı” ve şu anda “var olan dönemleri” raporlamak ve karşılaştırmak için ilgili kolonlar eklenmiştir. 
*Satın alma taleplerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (028004) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
İlgili menüde operasyon sekmesine “Seçili satırlardan çok dövizli sipariş oluştur” uygulaması eklenmiştir.
*Stok kartında F10/Bağlantı sekmesine ekleme yapılmıştır.
Stok/F10/Bağlantı sekmesine Verilen teklifler Stok föyü (031310) satırı eklenmiştir (Shift Ctrl Alt 2)
*Satış Yönetimi modülüne Verilen teklifler cari föyü (031311) menüsü eklenmiştir.
*Teklif evrakları yönetimi (031301) menüsüne düzenleme yapılmıştır.
Operasyon sekmesine “Seçili evraklar için servis iş emri oluştur” seçeneği eklenmiştir.
*Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonu (033705)
Operasyon parametre ekranına “Miktarı 0 olan satırlar varsa” seçeneği eklenmiştir.
*Promosyon satın alma şartları tanımlama fişinde (022110) düzenleme yapılmıştır.
Ekran dizaynına “Mevcut satış fiyatı” gizli kolon olarak eklenmiştir.
*Tarih aralıklı ödeme tipleri analizi (105534) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Tarih aralıklı ödeme tipleri analizi (105534) menüsüne “Depo” kriteri eklenerek Depo seçimine göre analiz yapılması sağlanmıştır.
*Alınan eğitimler raporunda (125600) düzenleme yapılmıştır.
Rapor parametre akranına Personel İlk kod-Son kod yapısı eklenmiştir.
Rapora kolon olarak Sertifika var/yok seçeneği eklenmiştir.
*Servis formu (824055) menüsü ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Bağlı iş emrine git butonu eklenmiştir.
İş emrindeki üç satır açıklamanın Detay sekmesine gelmesi sağlanmıştır.
Bağlı faturalar sekmesi eklenmiştir.
Depo seçimi eklenmiştir.
Sorumluluk merkezi eklenmiştir.
Proje kodu eklenmiştir.
Bağlı sarf fişleri butonu eklenmiştir.
Tüm satırların (evrakın) onaylanabilmesi sağlanmıştır.
Sadece üzerinde bulunulan satırın onaylanabilmesi sağlanmıştır. 
*Makine/Araç Gidiş/Geliş Evrakında (167550) düzenleme yapılmıştır.
Makine gelişte birden fazla makine varsa, Geliş evrakındaki tüm makineler için pd iş emri oluşturulması sağlanmıştır.
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama Makine/Araç Parkı Yönetimine (162200) servis iş emri kartındaki servis yeri bilgisi eklenmiştir.
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama formuna hizmet satırı için Açıklama kolonu eklenmiştir.
*Kiralanabilir varlık yönetimi menüsünde düzenleme
Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) menüsüne “Seçili evrakları cari bazında toplu faturalaştır (Ctrl T) seçeneği eklenmiştir.
*Tamir servis merkezi yönetimi modülüne ek menüler getirilmiştir.
Servis hareketleri onaylama ve kapama operasyonu (825919)
Servis evrakları yönetimi (828032)
Servis hareketleri yönetimi (828033)
*Servis iş emri operasyonları (825900) menüsünde düzenleme yapılmıştır.
Servis iş emri operasyonlarında, kapama, tamamlandı ve iptal işlemlerinde, o iş emrine bağlı açık ve onaylı olan servis hareketleri varsa, iş emri durumunun değiştirilmemesi ve kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.
*Teklif evrakları yönetimi (031301) menüsüne Servis iş emri kartı (822440) oluşturma özelliği eklenmiştir.
Operasyonlar sekmesine “Seçili evraklar için servis iş emri oluştur (Ctrl V)” seçeneği eklenmiştir.
*Tamir servis merkezi yönetimi menüsünde düzenleme
Servis hareketlerinden Fatura ve Sarf oluşturma operasyonu (825918) menüsüne Operasyonlar sekmesine irsaliye oluşturabilme özelliği de eklenmiştir.
*Servis hareketlerinden fatura ve sarf oluşturma operasyonunda (825918) oluşan sarf ve faturalarda proje koduna servis formunda girilmiş olan cihaz seri numarasının girilmesi sağlanmıştır.
*Kiralama hareketleri faturalama operasyonu (163100) ekranında kiralama formunun döviz cinsinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
*Yön ve uzaklık kodlarının yükleme emri operasyonlarına eklenmesi sağlanmıştır.
Siparişten yükleme emri oluşturma operasyonu (033702),
Rezervasyonlu siparişten yükleme emri oluşturma operasyonu (033703) menülerine yön ve uzaklık kodları eklenmiştir.
*Satın alma talep fişine Açıklama 2 alanı eklenerek iki satır açıklama girilebilmesi sağlanmıştır.
*Wincor kasaya fiyat değişikliği evraklarından stok kart bilgilerinin gönderilmesi sağlanmıştır.
Wincor-Nixdorf kasalara fiyat değişikliği evrakından stok kartı aktarımı (101187) menüsü eklenmiştir.
*SRV kullanıcısı için kullanım tarihi düzenlemesi yapılmıştır.
Program akış parametreleri (091400)/Genel Parametreler 
60-SRV evrak tarih kısıtlamasından muaf tutulsun parametresi eklenmiştir. 

28 Ocak 2015 Çarşamba

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Stok çıkış hareketlerinde, ilgili stok belirlenen seviyenin altına düştüğünde stok kartında tanımlanmış olan ürün sorumlusuna mail gönderme özelliği eklenmiştir.
 • e-Fatura modülü kullanan müşterilerimiz için, cari hesap ekstresine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 • Muhasebe fiş entegrasyon açıklama tanıtım kartına e-Fatura için GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 • KDV Beyannamesi,
 • Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri için)
 • Damga Vergisi Beyannamesi,
 • 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi programımıza eklenmiştir.
 • Beyanname sonuçları izleme ekranı, programımıza eklenmiştir.
 • Serbest Meslek modülü programımıza eklenmiştir.
 • Programda silinen kayıtların izlenmesi ve silinen veriyi görüntüleme özelliği eklenmiştir.
 • İnsan Kaynakları modülü programımıza eklenmiştir.
 • Bildirge ve Beyannameler modülündeki, belge giriş evrakından tahsilat ve tediye işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.